Кафедра теорії, історії права і держави та конституційного права

Завідувач кафедри: Полевий Володимир Іванович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

 

Напрями наукових досліджень кафедри: конституційне право України та зарубіжних країн, міжнародне право, історія української державності, філософія права, соціальна філософія.


 

Основними завданнями кафедри є:

- реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за навчальними дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;

- організація та здійснення на високому науковому і методичному рівнях освітнього процесу шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування кожної навчальної дисципліни;

- розробка й затвердження єдиних критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєних здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок;

- здійснення контролю та аналізу рівня здобутих особою знань, умінь та навичок через систему поточного, проміжного і підсумкового контролю, захисту курсових робіт та атестації;

- розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

- формування, під час забезпечення освітнього процесу, особистості шляхом патріотичного, правового виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

- впровадження нових методів та засобів навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу;

- організація роботи здобувачів вищої освіти у роботі наукових гуртків, проведенні олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри;

- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності працівників у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданні кафедри;

- вивчення, узагальнення і запровадження передового педагогічного досвіду, юридичної практики з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності працівників кафедри;

- виконання планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, їх стажування у практичних підрозділах та за напрямком спеціальності, організація наставництва;

- організація самостійної роботи студентів через систему індивідуальних занять і консультацій;

- внесення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора, доцента науково-педагогічним працівникам кафедри;

- проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл з метою здійснення профорієнтаційної роботи;

- підготовка обґрунтування щодо модернізації варіативної частини освітньо-професійної програми.

 

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу із врахуванням можливостей новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій.

 

Науково - дослідна робота кафедри

 

Однією з форм діяльності кафедри є наукова діяльність в рамках комплексної кафедральної теми «Соціокультурна динаміка розвитку сучасного суспільства»

Складовими наукової роботи є:

 1. Робота над кафедральною науково-дослідною темою «Соціокультурна динаміка розвитку сучасного суспільства» (реєстраційний № 0114U005560), термін виконання з 01.2015 р. - по 01.2020 р.

 2. Робота викладачів над індивідуальними темами дослідження;

 3. Проведення наукових семінарів, конференцій, круглих столів, затверджених щорічним планом роботи кафедри;

 4. Підготовка та опублікування наукових статей у періодичних фахових виданнях України;

 5. Підготовка власних монографічних видань;

 6.  Наукова робота з талановитою молоддю.

 

Список монографій та наукових видань

 

Дисципліни кафедри

 

За кафедрою закріплені нормативні дисципліни, які забезпечують формування у студентів основ професійних знань, а саме:

 

 1. Державне (конституційне) право зарубіжних країн

 2. Державне будівництво та місцеве самоврядування

 3. Етика та Естетика

 4. Історія вчень про державу і право

 5. Історія держави і права України

 6. Історія держави і права зарубіжних країн

 7. Історія української культури (Українська культура)

 8. Конституційне право України

 9. Культурологія

 10. Логіка

 11. Міжнародне право

 12. Міжнародне приватне право

 13. Ораторське мистецтво

 14. Основи наукових досліджень

 15. Правознавство

 16. Релігієзнавство

 17. Соціологія

 18. Теорія держави і права

 19. Філософія

 20. Філософія права

 21. Юридична деонтологія

 

 

Студентська наука

 

 

До наукової діяльності кафедри активно залучають студентів.

Збірники конференцій:

 1. Актуальні питання теорії та історії держави і права в дослідженнях студентів і молодих учених: Матеріали Міжнар.наук.-практ. конференції студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 30-31 жовтня 2012 р.). – Донецьк: Видавництво «Донбас», 2012. – 170 с.

 2. Актуальні питання теорії та історії держави і права в дослідженнях студентів і молодих учених: матеріали ІІ Міжнар.наук.-практ. конференції студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 27-28 листопада 2013 р.). – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – 196 с.

 3. Актуальні питання теорії та історії держави і права в дослідженнях студентів і молодих учених: матеріали ІІІ Міжнар.наук.-практ. конференції студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 25-26 листопада 2014 р.). – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – 206 с.

 4. Законодавство: історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення: зб. матеріалів ІV наук.-практ. конференції (м. Бердянськ, 07-08 квітня 2016 р.). – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – 286 с. (Внесок кафедри Розділ І, ІІ)

 5. Законодавство: історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення: зб. матеріалів V наук.-практ. конференції (м. Бердянськ, 06-07 квітня 2017 р.). – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2017. – 116 с. (Внесок кафедри Розділ І)

 6. Законодавство: історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення: зб. матеріалів VІ наук.-практ. конференції (м. Бердянськ, 22-23 березня 2018 р.). – К.: Талком, 2018. – 220 с. (Внесок кафедри Розділ І)

 

 

                                                               Контакти

 

Адреса: вул. Свободи 117, каб. 114; м.Бердянськ, 71118

Телефон: (06153) 64-8-61

Електронна скринька: kafedratpf@gmail.com

 

T

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w LublinieWarszawska Wyższa Szkoła Biznesu SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​

 

 

 

T