Кафедра менеджменту і туризму

Кафедра менеджменту і туризму є випускаючою зі спеціальностей «Менеджмент», «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», «Організація виробництва», «Туристичне обслуговування», та забезпечує навчальний процес на інших спеціальностях університету. Це одна із кафедр, яка розпочала свою історію одночасно із створенням самого навчального закладу у 1992 році. Кафедра має потужний кадровий потенціал та сучасну матеріально-технічну і навчальну базу. Це дозволяє реалізовувати навчальні програми на рівні найвищих вимог до освітньої та фахової підготовки.

 

Керівництво кафедрою. Кафедру менеджменту і туризму очолює Столяров Василь Федосійович  – доктор економічних наук, професор. Є автором понад 200 наукових праць. Має наступні відзнаки:  академік економічних наук України зі спеціальності “Теорія та моделі економічного росту” (1993 р), заслужений діяч науки і техніки України  (1998 р). 

 

 

 

 

 

 

МІСІЯ  КАФЕДРИ
«Обери професію, яку ти  любиш, - і тобі не прийдеться працювати ні одного дня у житті» (Конфуцій)

 

 

 

ОСВІТНЯ МЕТА КАФЕДРИ
підготовка висококваліфікованих фахівців для сфери управління та туризму, володіючих нестандартним мисленням з питань внутрішнього взаємозв'язку в організації, умінням  орієнтуватися  в умовах конкурентного середовища та накопичувати корисний досвід.

 

Високий науковий рівень випускаючої кафедри підтверджується науковими ступенями і званнями співробітників кафедри, а також монографіями, які присвячені всьому комплексу проблем управління соціально-економічними системами і методичними розробками, охоплюючими різні сторони навчального процесу. Загалом видано 10 монографій, 5 підручників, 24 навчальні посібники, з яких 18 – з грифом МОН України.

 У своїй діяльності кафедра орієнтується на:

 • безперервність організації професійної підготовки;

• гуманізацію навчально-виховного процесу;

• інноваційність змісту освіти;

• єдність фундаментальної та прикладної складових освіти; взаємодія та партнерство всіх            учасників освітньої діяльності;

• гнучкість освітньої діяльності;

• ступінчастість вищої освіти;

• врахування потреб регіону і держави у  майбутніх фахівцях.

 Професорсько-викладацький склад кафедри розробляє комплексну наукову тему «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України»   (державний реєстраційний номер 0114U005559). В її рамках розробляються наступні складові:

 • дослідження  системи антикризового  управління підприємством;
 • формування трудового потенціалу;
 • стан і  перспективи формування кластерних структур;
 • інноваційно-інвестиційні засади розвитку соціально-економічних систем;
 • відтворення людського капіталу;
 • соціальний розвиток підприємства;
 • інноваційне управління розвитком сфери охорони здоров’я.

 З метою створення умов для якісної підготовки менеджерів при кафедрі організовано функціонування науково-методичного центру фахової підготовки. Доступ до інтернет-технологій, забезпеченість  методичною та науковою літературою створюють базу для ґрунтовної навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів, основними формами якої є:  

 • розробка оригінальних курсових і дипломних робіт з елементами наукових досліджень;
 • проведення щорічних науково-практичних конференцій;
 • участь у предметних та фахових олімпіадах;
 • участь у конкурсах студентських наукових праць;
 • написання наукових статей.

 Центр обладнаний та оснащений сучасною оргтехнікою, що надає можливості широкого використання активних методів підготовки фахівців, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці.

 Забезпеченню системного підходу до підготовки фахівців з менеджменту, туризму та сприянню науково-дослідницької роботи студентів при кафедрі покликана наукова лабораторія, яка має у своїй структурі секції стратегічного управління, соціально-трудових відносин, інноваційного управління та займається дослідженням актуальних економічних проблем та перспектив розвитку підприємств регіону.  

Щорічно кафедра виступає співорганізатором проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство”.

Професорсько-викладацький склад кафедри сприяє  професіоналізації студентів через різнопланові заходи освітнього, наукового, практичного та виховного спрямування.

Кафедра націлена на розширення освітніх та наукових зв’язків з профільними кафедрами інших вищих навчальних закладів та науково-дослідницькими установами.

 

Наукові праці професорсько-викладацького складу кафедри, опублікованих  у фахових виданнях за 2015-2016 р.

 1. Антошкіна Л.І. Рейтинги высших учебных заведений  в международных и национальных сравнениях (часть ІІ) //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу.  – 2016. – №1. С. 9–16.
 2. Антошкіна Л.І. Индекс развития человеческого потенциала: теория и практическая политика // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. – №2 (34). С. 9–16.
 3. Антошкіна Л.І. Опыт решения проблем высшего образования в условии мирового финансово-экономического кризиса // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу.  – 2016. – №3 (35).
 4. Антошкіна Л.І. Прогнози глобальної конкуренції у світовій економіці (Ч. І) //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу.  – 2015. – №2 (30). – С. 9–18.
 5. Антошкіна Л.І. Прогнози глобальної конкуренції у світовій економіці (Ч. ІІ) //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. –  2015. – №3 (31). – С. 9– 18.
 6. Антошкіна Л.І. Сутність і динаміка макроекономічних показників виробництва //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. –  2015. –  №4 (32).
 7. Столяров В. Ф. Глобальные и национальные оценки инноваций и развития человеческого капитала. // Вісник економічної науки України. –  2016. – 1 (30). –  С.171– 181.
 8. Столяров В. Ф. Становлення та розвиток офшорної діяльності резидентів України (в контексті аналізу світового досвіду антиофшорного регулювання) // Економічний вісник Донбасу. –  2016. –  №1 (43). –  С. 68– 82.
 9. Столяров В. Ф. Основи і фактори формування структури фінансового капіталу підприємства //Економічний вісник Донбасу. –  2016. –  №2 (44). –  С. 87– 94.
 10. Столяров В. Ф. Методологічні основи рентних відносин в контексті сталого розвитку України //Економічний вісник Донбасу. –  2016. –  №3 (45). –  С. 87– 94.
 11. Столяров В. Ф. Формування цін і тарифів на товари і послуги суб'єктів природних монополій //Економіка і держава. –  2016.  – №8. –  С. 19– 27.
 12.  Фролова Г.І., Фролова В.Ю. Стратегічні пріоритети розвитку туризму на регіональному рівні //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. –2016. – № 1(33). – С.80– 87.
 13. Фролова Г.І. Сучасні тенденції іноземного інвестування в Україні //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. –2016. –№ 3(35).
 14. Фролова Г.І., Фролова В.Ю. Ефективність використання  аутсорсингу бізнес-процесів на підприємстві //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. –2015. –№ 3(31). –  С. 60– 64.
 15. Фролова Г.І. Реструктуризація підприємств санаторно-курортного комплексу в умовах конкуренції //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2015. –

      №1( 29 ). –  С. 103–107.

 1. Фролова В.Ю.Стратегічні орієнтири розвитку ринку медичних виробів України //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. –2016. –№ 4(36).
 2. Фролова В.Ю. SWOT-аналіз конкурентоспроможності туристичного ринку України //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. –2015. –№1(29). –  С.42– 46.
 3. Пелішенко В.П. Підвищення ефективності використання інтелектуального капіталу у розвитку підприємств сфери послуг //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу.  – 2016. – №1. С. 74–80.
 4. Пелішенко В.П. Ефективність впровадження інновацій у сфері охорони здоров'я //Вісник Запорізького Національного технічного університету. –  2016. – №2.
 5. Пелішенко В.П. Теоретико – методичні підходи оцінки рівня конкурентного потенціалу санаторно-курортних підприємств //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2015. – № 3(31) – С.46–52.
 6. Міхов Л.І. Фактори, що формують корпоративну культуру //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. –  2016. – №1 (33). – С. 69– 74.
 7. Міхов Л.І. Методичні підходи до оцінювання корпоративної культури //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016.
 8. Міхов Л. І. Сутність та зміст корпоративної культури //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. –2015. –№3(31). –  С.42– 46.
 9. Шило К.М. Систематизація наукових підходів щодо сутності та економічної природи категорії «кластер» //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. – №3 (35).
 10. Шило К.М. Проблемы и перспективы по усовершенствованию государственного регулирования формирования трудового потенциала //Progress in Economic Sciences. Rocznik Naukowy Instytutu Ekonomicznego Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. Stanislawa Staszica w Pile. – 2016. – № 3. – Р. 123– 136.
 11. Шило К.М. Систематизація наукових підходів щодо сутності та економічної природи категорії «кластер» //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2015. – №4 (32). – С.99–104.
 12. Шило К.М. Механизмы совершенствования государственного регулирования формирования трудового потенциала страны //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. – №2 (34).
 13.  Соловйов Д. І. Теоретичні основи інвестиційного забезпечення державного регулювання туристичної сфери. //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – Бердянськ. – 2016. – №2.
 14. Соловйов Д. І. Особливості сучасної системи стандартизації якості надання туристичних послуг //Вісник Запорізького Національного технічного університету. –  2016. –  №2.
 15. Соловйов Д. І. Демографічні передумови використання людського капіталу підприємств харчової промисловості //Вісник Запорізького Національного технічного університету.  – 2016. –  №2.
 16. Соловйов Д.І. Оцінка ефективності створення закордонних туристичних представництв //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №2(30). — С. 33– 35.
 17. Соловйов Д.І. Організаційно-економічні основи регулювання стандартизації та категоризації національних засобів розміщення //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №4(32).
 18. Кірова Л.Л. Роль кластеризації агропромислового виробництва в адаптації національних агропродовольчих систем до викликів глобалізації //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. –2016. – №3.
 19. Трикоз І. В. Концептуальні засади розвитку сфери охорони здоров'я //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу.  – 2016. – №4.
 20. Трикоз І. В. Ефективність впровадження інновацій у сфері охорони здоров'я //Вісник Запорізького Національного технічного університету. – 2016. - №2.
 21. Трикоз І.В. Пути решения проблем развития здравоохранения //Progress in Economic Sciences. Rocznik Naukowy Instytutu Ekonomicznego Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. Stanislawa Staszica w Pile. – 2016. – № 3. – Р.   136– 142.
 22. Трикоз І. В. Перспективы профессиональной подготовки специалистов в сфере туризма: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ //АНТРО (Анналы научной теории развития общества) // Научный журнал. – Пермь: НОУ ВПО "Западно-Уральский институт экономики и права", 2016. – № 1 (20).
 23. Трикоз І.В. Перспективи модернізації сфери охорони здоров’я //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – Бердянськ. – 2015. – №4. – С. 23– 30.
 24. Скворцова О. В. Особливості функціонування ринку туристичних послуг України //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. – №4.
 25. Скворцова О. В. Демографічні передумови використання людського капіталу підприємств харчової промисловості //Вісник Запорізького Національного технічного університету. –  2016. –  №2.
 26. Скворцова О.В. Детермінанти інтелектуалізації людського капіталу в процесі трудової діяльності //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2015.–№ 3(31) – С. 53-56.
 27. Єлісєєнко О.В. Принципи формування цін на послуги підприємств санаторно-курортної сфери //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2015. – № 2(30). –  С. 41– 46.
 28. Єлісєєнко О.В. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2015. – № 4(32).
 29. Єлісєєнко О.В. Мале підприємництво в Україні: проблеми та перспективи розвитку. //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. – № 2 (34).

 

 

Перелік навчальних дисциплін кафедри

 

 

Контактні дані:

Бердянський університет менеджменту і бізнесу, кафедра менеджменту і туризму, вул. Свободи, 101, м.Бердянськ, Запорізька обл., 71118, Україна

Тел.: +38(06153) 6-49-45 

Електронна пошта: caf_men_tur@bumib.edu.ua

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w LublinieWarszawska Wyższa Szkoła Biznesu SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO Image "БИП-Институт правоведения"  Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach