Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

 

 

 

 

Інформація про кафедру

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін працює з 2016 року.

В складі кафедри 11 співробітників.

Очолює кафедру з 2018 року Добренко Інна Анатоліївна, доцент, кандидат психологічних наук.

 

Місія кафедри

Підготовка кваліфікованого працівника (професіонала) відповідного рівня і профілю, конкурентоспроможного на ринку праці, компетентного, що вільно володіє своєю професією і орієнтується в суміжних областях діяльності, здатного до ефективної роботи в різних галузях на рівні світових стандартів, готового до постійного професійного зростання та професійної мобільності.

Викладання дисциплін викладачами кафедри здійснюється згідно навчальних програм. Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням сучасних форм і методів навчання студентів, регулярно проводяться наукові і методичні семінари, міжнародні і науково-практичні конференції. Викладачі кафедри мають значний досвід педагогічної й наукової діяльності, багатий досвід практичної роботи в інших сферах суспільства, громадських організаціях.

 

Задачі кафедри

 

- надати студентам теоретичні знання з соціальних і гуманітарних галузей;

- формувати гнучкість і системність мислення студента при активному освоєнні національно-культурних традицій, новітніх процесів і тенденцій світового масштабу;

- залучати студентів в наукову, методичну та практичну роботу з фахового профілю навчання у закладах вищої освіти.

- створити всі умови для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу студента і його особистісного становлення;

- спонукає бути готовим до вільного вибору, самостійності, компетентності й відповідальності в громадській, суспільній, професійній сферах життя.

 

Науково-методична робота

 

Викладачі кафедри ведуть активну науково-методичну роботу за різними напрямами. Наукові дослідження виконуються в рамках гуманітарних дисциплін: філології, психології, історії.

Науково-педагогічний колектив кафедри бере участь в роботі міжнародних, всеукраїнських, науково-практичних конференцій і семінарів.

На кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін з 2017 навчального року працює науковий гурток психологічного спрямування «Пізнай себе».

З огляду на зацікавленість польською мовою та культурою з боку студентів вишу, постійно проводяться заняття з польської мови для всіх бажаючих. Центр польської мови й культури є динамічним науково-дидактичним осередком, який тісно співпрацює з кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін і організовує заняття з польської мови і культури. На базі кафедри й центру створено першу польську бібліотеку у Східній Україні. Кафедра плідно співпрацює з університетами Києва, Львова, Житомира, Луцька, Чернівців, Варшави, Кракова, Жешува, Любліна.

 

Методи навчання

 

Навчання поєднує як традиційні - лекції, семінари, практикуми - так і сучасні інноваційні методи підготовки - навчальний проектування, навчально-проблемні ігри, тренінги.

 

 

Перспективні напрямки роботи кафедри на 2018-2019 навчальний рік

- забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри відповідно до напрямів наукової тематики кафедри, зокрема шляхом заохочення участі викладачів кафедри у міжнародних та національних стажуваннях, стипендіальних програмах та проектах;

- посилити наукову активність в розробці індивідуальних напрямів дослідження викладачів кафедри, зокрема і для присвоєння їм відповідних вчених звань.

- підвищити якість лекційних та практичних занять, поступово досягаючи рівня європейських освітніх стандартів;

- посилювати комунікацію кафедри із провідними вченими інших вищих навчальних закладів та практичними працівниками з метою підвищення якості теоретичної підготовки студентів університету;

- організовувати зустрічі, круглі столи, майстер-класи із практичними працівниками в сфері права, психології, мовознавства з метою посилення практичної складової навчального процесу;

- оптимізувати кафедральні методико-методологічні семінари у напрямку обговорення актуальних наукових проблем та удосконалення викладання навчальних дисциплін;

- затвердити нову кафедральну тему на 2018-2023рр. та залучати всіх викладачів кафедри до співпраці;

- заохочувати та сприяти викладачам у здійсненні публікацій у зарубіжних та міжнародних фахових виданнях; інтенсифікувати публікації наукового доробку викладачів кафедри, аспірантів, здобувачів, докторантів, магістрів в українських та закордонних фахових виданнях а також у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних (GoogleScholar, ScienceIndex, Scopus, WebofScience), що дозволить оцінити ефективність наукової діяльності кафедри з урахуванням як якісних, так і кількісних показників;

- видання програм, посібників, підручників для забезпечення реалізації нових навчальних дисциплін і спеціальних курсів,

- налагоджувати співпрацю із структурними підрозділами інших ЗВО України та профільних організацій;

- посилювати участь членів кафедри у міжнародних та всеукраїнських конференціях; організувати і проводити щорічну конференцію в межах наукової кафедральної тематики;

- активізувати роботу кафедри у напрямку залучення студентів до науково-дослідної роботи.

В аспекті навчально-виховної роботи кафедра планує здійснювати такі заходи:

- організація висвітлення результатів діяльності кафедри на сайтах і в засобах масової інформації;

- організація наповнення змістом, повнотою та актуальністю веб-сайту кафедри та інших інформаційних ресурсів, які створені для висвітлення та супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет;

-  встановлення партнерських зв’язків із закладами вищої освіти, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними установами, іншими підприємствами та організаціями (у тому числі з іноземними);

- збільшувати фонд технічних засобів в цілях проведення навчальних занять.

 

Контактна інформація:

 

E-mail: caf_slav@bumib.edu.ua

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w LublinieWarszawska Wyższa Szkoła Biznesu SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​

 

 

 

T