Кафедра теорії, історії права і держави та конституційного права

Завідувач кафедри: Полевий Володимир Іванович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

 

 

Основними завданнями кафедри є:

- реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за навчальними дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;

- організація та здійснення на високому науковому і методичному рівнях освітнього процесу шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування кожної навчальної дисципліни;

- розробка й затвердження єдиних критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєних здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок;

- здійснення контролю та аналізу рівня здобутих особою знань, умінь та навичок через систему поточного, проміжного і підсумкового контролю, захисту курсових робіт та атестації;

- розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

- формування, під час забезпечення освітнього процесу, особистості шляхом патріотичного, правового виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

- впровадження нових методів та засобів навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу;

- організація роботи здобувачів вищої освіти у роботі наукових гуртків, проведенні олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри;

- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності працівників у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданні кафедри;

- вивчення, узагальнення і запровадження передового педагогічного досвіду, юридичної практики з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності працівників кафедри;

- виконання планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, їх стажування у практичних підрозділах та за напрямком спеціальності, організація наставництва;

- організація самостійної роботи студентів через систему індивідуальних занять і консультацій;

- внесення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора, доцента науково-педагогічним працівникам кафедри;

- проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл з метою здійснення профорієнтаційної роботи;

- підготовка обґрунтування щодо модернізації варіативної частини освітньо-професійної програми.

 

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу із врахуванням можливостей новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій.

 

Науково - дослідна робота кафедри

 

Напрями наукових досліджень кафедри: теорія та історія держави і права та актуальні проблеми сучасного державотворення та праворозуміння, конституційне право України та зарубіжних країн.

Складовими наукової роботи є:

 1. Робота над кафедральною науково-дослідною темою;

 2. Робота викладачів над індивідуальними темами дослідження;

 3. Проведення наукових семінарів, конференцій, круглих столів, затверджених щорічним планом роботи кафедри;

 4. Підготовка та опублікування наукових статей у періодичних фахових виданнях України;

 5. Підготовка власних монографічних видань;

 6.  Наукова робота з талановитою молоддю.

 

 

 

Студентська наука

 

 

 

До наукової діяльності кафедри активно залучають студентів.

Збірники конференцій:

 1. Актуальні питання теорії та історії держави і права в дослідженнях студентів і молодих учених: Матеріали Міжнар.наук.-практ. конференції студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 30-31 жовтня 2012 р.). – Донецьк: Видавництво «Донбас», 2012. – 170 с.

 2. Актуальні питання теорії та історії держави і права в дослідженнях студентів і молодих учених: матеріали ІІ Міжнар.наук.-практ. конференції студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 27-28 листопада 2013 р.). – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – 196 с.

 3. Актуальні питання теорії та історії держави і права в дослідженнях студентів і молодих учених: матеріали ІІІ Міжнар.наук.-практ. конференції студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 25-26 листопада 2014 р.). – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – 206 с.

 4. Законодавство: історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення: зб. матеріалів ІV наук.-практ. конференції (м. Бердянськ, 07-08 квітня 2016 р.). – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – 286 с. (Внесок кафедри Розділ І, ІІ)

 5. Законодавство: історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення: зб. матеріалів V наук.-практ. конференції (м. Бердянськ, 06-07 квітня 2017 р.). – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2017. – 116 с. (Внесок кафедри Розділ І)

 6. Законодавство: історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення: зб. матеріалів VІ наук.-практ. конференції (м. Бердянськ, 22-23 березня 2018 р.). – К.: Талком, 2018. – 220 с. (Внесок кафедри Розділ І)

 7. Законодавство: історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення: збірник матеріалів VІІ Науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 28-29 березня 2019 р.).  К.: Талком, 2019.  209 с. (Внесок кафедри Розділ І)

 

 

                                                               Контакти

 

Адреса: вул. Свободи 117, каб. 114; м.Бердянськ, 71118

Електронна скринька: kafedratpf@gmail.com

 

T

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​