Кафедра економіки і фінансів

 

 

Місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого економіста, маркетолога та обліковця здатних в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємств.

Концепція розвитку кафедри  формується на основі державної політики щодо фінансово-економічної освіти, яка передбачає розробку механізму динамічного функціонування всіх складників системи освіти з урахуванням набутого вітчизняного та закордонного досвіду, а також світових тенденцій.

 

 

Кафедру очолює Юрченко Юлія Юріївна, доктор економічних наук, доцентСтаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить 15 років, має досвід навчально-методичної та науково-дослідної роботи, перелік наукових та навчально-методичних праць становить понад 90 назв, є автором 2 особистих монографії «Оптова торгівля інституціонально-еволюційний підхід», «Імперативи сталого розвитку туризму в Україні» та співавтором трьох монографій: «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційнівиклики», «Социально-экономические векторы в развитии национальных экономик: Болгария, Украина», Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку України; 9 посібників, 8 з них у співавторстві, у тому числі 4 з грифом МОН України.

 

 

 

 

Метою організації процесу фінансово-економічної освіти на кафедрі є набуття студентами знань, що відповідають потребам особистості студентів, вимогам суспільства та забезпечують інтеграцію у світовий освітянський простір. Вона передбачає формування і розвиток фінансової культури і свідомості особи, професіоналізацію підготовки фахівців фінансово-економічного спрямування.

 

Досягнення мети можливе за умов виконання завдань, які полягають у:

 

 1. Створенні умов для самореалізації здобувачів освіти як економічно активного члена суспільства, здатного свідомо приймати участь у економічному житті суспільства.
 2. Задоволенні потреб держави у фахівцях фінансово-економічного профілю.
 3. Підготовці висококваліфікованих фахівців, які  розуміють та здатні оцінювати економічні, фінансові та соціальні процеси в державі.
 4. Формуванні у свідомості здобувачів освіти засад системного фінансово-економічного мислення, що дасть їм можливість опанувати знання, вміння та навички економічної діяльності.
 5. Сприяти розвитку навиків у здобувачів освіти для вирішення конкретних економічних завдань на основі застосування теоретичних моделей, для проведення самостійного комплексного аналізу
 6. і вирішення економічних проблем.
 7. Розвитку науково-методичного забезпечення організації навчального процесу.
 8. Підвищенні кадрового потенціалу професорсько-викладацького складу кафедри.

 
Кафедра має стійкі зв’язки з підприємствами, комерційними фірмами,банківськими установами, навчальними та науково-дослідними організаціями. Підтримуються і розвиваються контакти з міжнародними та національними установами з удосконалення бізнес-освіти.
Базовими підприємствами для проходження практики є потужні підприємства регіону: ТОВ «Гранітір», ПрАТ «Азовкабель», ТОВ «Азотранссервіс», ПАТ «БЕРТІ», ТОВ «Кіборгнет», ТОВ «Бердянськтехбуд», ПРАТ «Бердянські жниварки», ТОВ «КБ «Бердянський завод сільгосптехніки «Альфа» та інші.

 

Наукова діяльність кафедри

 

Професорсько-викладацький склад кафедри економіки і фінансів розробляє наукову тему
«Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку України в умовах реформування»
(державний реєстраційний номер 0114U005575).


2017-2018 навчальний рік
У 2017-2018 навчальному році викладачами кафедри економіки і фінансів було опубліковано 46
наукових праць, загальний обсяг яких становить 8,85 д.а., з них 21 наукова стаття, загальним
обсягом 6,1 д.а. та 25 тез доповіді, загальним обсягом 2,75 д.а.
Прийнято участь у сімох конференціях, а саме: трьох Міжнародних та чотирьох Всеукраїнських:

 1. VI Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференція студентів і молодих учених «Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку», м.Бердянськ, 15-16.11.2017 р. (Горяча О.Л., Антошкін В.К., Рунчева Н.В., Бритвєнко А.С., Міхов Л.Л., Клименко А.А.).
 2. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Принципи забезпечення розвитку підприємств в умовах змін ринкового середовища»: збірник тез наукових робіт учасників (м. Одеса, 8-9 грудня 2017 року) (Добренко О.О.).
 3. Міжнародній науково-практичній конференції «Фінанси: теорія і практика», м. Київ, 16 листопада 2017 р. (Клименко А.А.).
 4. V Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та оподаткування», м. Херсон, 21-22.11.2017 р. (Рунчева Н.В., Бритвєнко А.С.).
 5. VІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах», м. Бердянськ, 01-02 лютого 2018 р. (Бритвєнко А.С., Добренко О.О., Степанова В.О., Рунчева Н.В., Міхов Л.І., Антошкін В.К., Горяча О.Л., Клименко А.А., Сільченко І.А.).
 6. VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференція студентів і молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство», м. Бердянськ, 19-20 квітня 2018 р. (Бритвєнко А.С., Кірова Л.Л., Рунчева Н.В., Шинкарюк О.В., Антошкін В.К., Добренко О.О.).
 7. Міжнародній науково-практичній Інтернет – конференції «Актуальні проблеми розвитку аграрного сектору економіки України», м. Херсон, 5–6 квітня 2018 р. (Рунчева Н.В.).

Кафедра економіки і фінансів у 2017 році стала організатором двох науково-практичних
конференцій, а саме: IV Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток соціально-
економічних систем у трансформаційних умовах», 01-02 лютого 2017 року та V Всеукраїнської
науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Актуальні проблеми використання
економічного потенціалу: держава, регіон, підприємства», 06-07 квітня 2017 р.

У 2017-2018 н.р. кафедрою з метою взаємного надання допомоги щодо подальшого розвитку
навчальної та науково-дослідницької діяльності було підписано договори про співпрацю з
кафедрою економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського державного
університету.


2018-2019 навчальний рік
У 2018-2019 навчальному році науково-педагогічним персоналом кафедри економіки і фінансів
було опубліковано 20 фахових наукових статей загальним обсягом 7,35 д.а.
Кафедрою економіки і фінансів було організовано та проведено VIІІ Міжнародну науково-
практичну конференція «Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах»,
06-07 лютого 2019 року.
У конференції взяли участь 112 науковці наступних країн: Україна, Російська Федерація,
Республіка Білорусь, Англія, Уганда та Гватемала. За підсумками конференції були опубліковані
матеріали, які містять 95 тез доповідей, загальним обсягом 18,81 ум.-друк.арк.
У 2018-2019 навчальному році професорсько-викладацький склад кафедри економіки і фінансів
взяли участь у 16 конференціях, а саме:

 1. Міжнародній науково-практичній конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем» (присвяченої 70-річчю кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту), м. Харків, 8-9.11.2018 р. (Рунчева Н.В., Антошкін В.К.).
 2. Міжнародній науково-практичній конференції «Корпоративні фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти», м. Київ, 15.11.2018 р. (Степанова В.О., Бритвєнко А.С.).
 3. VIІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференція студентів і молодих учених «Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку», м. Бердянськ, 14-15.11.2018 р. (Попова Н.О., Сільченко І.А., Степанова В.О, Рунчева Н.В., Бритвєнко А.С., Антошкін В.К., Добренко О.О.).
 4. VІІІ Міжнародна наукова-практична конференція студентів і молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах», м. Бердянськ, 06-07 лютого 2019 р. (Попова Н.О., Сільченко І.А., Степанова В.О, Рунчева Н.В., Бритвєнко А.С., Антошкін В.К., Добренко О.О., Горяча О.Л., Міхов Л.І.).
 5. Міжнародна науково-практична Інтернет – конференції «Актуальні проблеми розвитку аграрного сектору економіки України», м. Херсон, 5 – 6 квітня 2018 року (Бритвєнко А.С.)
 6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору», м. Полтава, 27 березень, 2019 р. (Горяча О.Л., Бритвєнко А.С., Сільченко І.А.)
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності» м. Херсон, 14-15 березня 2019 року (Бритвєнко А.С.)
 8. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Законодавство: історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення», м. Бердянськ, 28-29 березня 2019р. (Бритвєнко А.С.)
 9. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Теорія і практика обліку, контролю і оподаткування в умовах глобального конкурентного середовища», м. Херсон, 18-19 квітня 2019 рік  (Бритвєнко А.С., Рунчева Н.В.).
 10. VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство», м. Бердянськ, 19-20 квітня 2018р. (Попова Н.О., Сільченко І.А., Міхов Л.І., Рунчева Н.В., Бритвєнко А.С., Антошкін В.К., Добренко О.О.)
 11. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики», м. Полтава, 23-24 квітня 2019 р. (Бритвєнко А.С., Рунчева Н.В.)
 12. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством», 23 квітня 2019 р. (Бритвєнко А.С.).
 13. XII Міжнародній науково-практичній конференції «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою», м. Переяслав-Хмельницький, 25-26 квітня 2019 р., (Бритвєнко А.С.).
 14. V Международная научно-практическая конференція преподавателей, аспирантов и студентов «Информационное общество: проблемы правовых, экономических и социально-гуманитарных наук» г. Могилев, 16 мая 2019 г. (Бритвєнко А.С., Рунчева Н.В.).
 15. V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», м. Львів, 23-25 травня 2019 р. (Бритвєнко А.С., Рунчева Н.В.).
 16. Міжнародна науково–практичної конференції «Прогнозування соціально-економічних процесів», м. Бердянськь, БДПУ, 13-15.06. 2019р. (Сільченко І.А., Горяча О.Л.).

За підсумками роботи у конференціях професорсько-викладацьким складом кафедри було
опубліковано 45 тез доповідей загальним обсягом 4,5 д.а. та одну статтю у колективній монографії
загальним обсягом 0,64 д.а.

У 2018-2019 навчальному році професорсько-викладацьким складом кафедри було
підготовлено здобувачів до участі у:
1. VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Розвиток
соціально-економічних систем у трансформаційних умовах», яка відбулася 06-07 лютого 2019 року
у Бердянському університеті менеджменту і бізнесу. За підсумками конференції було опубліковано
32 тези доповідей загальним обсягом 3,2 д.а.
2. VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Актуальні
проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство», яка відбулася
18-19 квітня 2019 року у Бердянському університеті менеджменту і бізнесу. За підсумками
конференції було опубліковано 16 тез доповідей загальним обсягом 1,6 д.а.
Під керівництвом науково-педагогічного персоналу кафедри економіки і фінансів здобувачами
вищої освіти було опубліковано 19 статей у Х випуску Наукових розвідках Бердянського
університету менеджменту і бізнесу загальним обсягом 4,75 д.а
Опубліковано у 2018–2019 навчальному році 67 студентських наукових робот загальним
обсягом 9,55 д.а., з них 19 наукових статей (4,75 д.а.) та 48 тез доповідей (4,8 д.а.)
За підсумками ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації
«Управління у сфері економічної конкуренції» у 2018-2019 н.р., якій проходив 24 квітня 2019 р. на
базі Полтавської державної аграрної академії, здобувачі Куропятник А.О. і Горяча А.Ю. стали
призерами конкурсу та були нагороджені диплом ІІ ступеня.
За підсумками ІІ туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності 051
«Економіка» за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці» здобувач вищої освіти
Попов О.В. став призером конкурсу і був нагороджений дипломом ІІІ ступеня (науковий керівник:
к.е.н., доцент Горяча О.Л.). Науковий керівник Горяча О.Л. була нагороджена подякою від
організаційного комітету ІІ туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за високий
професіоналізм при підготовці переможця.
2019 - 2020 навчальний рік
За результатами дослідження комплексної теми кафедри була підготовлена та видана
колективна монографія: Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку України:
колективна монографія / за ред. Антошкіної Л.І., Рунчевої Н.В., Горячої О.Л. К.: Талком, 2020. 536 с.

Кафедрою економіки і фінансів 18-19 лютого 2020 року було організовано та проведено IX
Міжнародну науково-практичну конференцію студентів і молодих вчених «Розвиток соціально-

економічних систем у трансформаційних умовах». Співорганізатором конференції також виступив
Институт экономики и управления, Хулунбуирский университет, г. Хайлар, (Сюэфен Ли (Xuefeng
Li), профессор, директор института экономики и управления Хулунбуирского университета, г.
Хайлар. КНР; Вороновская Елена Владимировна, профессор института экономики Хулунбуирского
университета, г. Хайлар. КНР). У конференції взяли участь 126 науковці наступних країн: Україна,
Російська Федерація, КНР, Великобританія, Узбекистан, Нідерланди, США.
За підсумками конференції було видано збірник наукових праць: Розвиток соціально-
економічних систем у трансформаційних умовах: Матеріали ІX Міжнар. наук.-практ. конф.
студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 18-19 лютого 2020 р). Бердянськ-Київ: ФОП Халіков
Р.Х., 2020. 190 с.

Професор кафедри Рунчева Н.В. виступила офіційним опонентом дисертації на здобуття
наукового ступеня к.е.н. Салогуб І.І. за темою «Розвиток і регулювання фінансово-кредитних
відносин в аграрній сфері» спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним
господарством 24.06.2020 р.

У 2019-2020 н.р. науково-педагогічні працівники кафедри економіки і фінансів взяли участь у
трьох конференціях, а саме: в трьох Міжнародних та чотирьох Всеукраїнських, за підсумками яких
було опубліковано 37 тез доповідей загальним обсягом 5,75 д.а.
1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тренди та перспективи логістики,
маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових технологій», м. Херсон, 20-
21.09.2019 р. (Антошкін В.К., Рунчева Н.В., Бритвєнко А.С., Горяча О.Л.).
2. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми обліково-аналітичного
забезпечення управління підприємницькою діяльністю», м. Полтава, 24 жовтня 2019 р. (Горяча
О.Л., Сільченко І.А.,Степанова В.О.).
3. ХV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. «Обліково-аналітичні й
статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці», м. Ірпінь, 25 листопада 2019 р.
(Міхов Л.І.).
4. ІX Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Розвиток
соціально-економічних систем у трансформаційних умовах», м. Бердянськ, 18-19 лютого 2020 р.
(Антошкін В.К., Юрченко Ю.Ю., Міхов Л.І., Рунчева Н.В., Бритвєнко А.С., Клименко А.А.,Попова
Н.О., Горяча О.Л., Степанова В.О., Сільченко І.А.).
5. VІІІ Науково-практична конференція «Законодавство: історія розвитку, соціальна
обумовленість та вдосконалення», м. Бердянськ, 19-20 березня 2020 р. (Антошкін В.К., Бритвєнко
А.С., Рунчева Н.В., Горяча О.Л., Клименко А.А., Добренко О.О., Степанова В.О.)
6. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених «Актуальні
проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство», м. Бердянськ,
16-17 квітня 2020 р. (Антошкін В.К., Міхов Л.І., Рунчева Н.В., Бритвєнко А.С., Добренко О.О.,
Степанова В.О., Сільченко І.А., Клименко А.А.).
7. ІІ Міжнародна науково – практична конференція «Проблеми обліково-аналітичного
забезпечення управління підприємницькою діяльністю», присвячена 100-річчю Полтавської
державної аграрної академії, м. Полтава, 23 квітня 2020 р. (Антошкін В.К., Горяча О.Л., Клименко
А.А., Рунчева Н.В., Бритвєнко А.С., Степанова В.О.).
У 2019-2020 навчальному році науково-педагогічні працівники кафедри економіки і фінансів
взяли участь в дев’ятьох конференціях, а саме: в п’ятьох Міжнародних та чотирьох
Всеукраїнських, за підсумками яких було опубліковано 40 тез доповідей загальним обсягом 6,45
д.а.

У 2019-2020 навчальному році. професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано 73
наукові праці, загальний обсяг яких становить 23,55 д.а., з них 15 наукових статей (з них у
міжнародних наукометричних базах 5, загальним обсягом 2,2 д.а.), загальним обсягом 6,6 д.а., 40
тез доповідей, загальним обсягом 6,45 д.а. та 18 статей у колективних монографіях загальним
обсягом 10,5 д.а.

У 2019-2020 навчальному році професорсько-викладацьким складом кафедри було
підготовлено здобувачів до участі у:
1. ІХ Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Розвиток
соціально-економічних систем у трансформаційних умовах», яка відбулася 06-07 лютого 2019 року
у Бердянському університеті менеджменту і бізнесу. За підсумками конференції було опубліковано
25 тез доповідей загальним обсягом 3,75 д.а.
Кращі наукові доповіді здобувачів вищої освіти булу нагороджені наступними дипломами:
І ступеня – Білоцерковець А.О., тема доповіді: «Види і параметри екологічного аудита»
(науковий керівник: д.е.н., доцент Рунчева Н.В., ТОВ «БУМІБ»).
І ступеня – Голда Д.В., тема доповіді: «Стратегія розвитку молочного скотарства регіону»
(науковий керівник: к.е.н., доцент Клименко А.А., ТОВ «БУМІБ»).

ІІ ступеня – Шабалін О.О., тема доповіді: «Роль інвестицій в економіці держави» (науковий
керівник: ст. викладач Сільченко І.А., ТОВ «БУМІБ»).
ІІ ступеня – Бурцев В.О., тема доповіді: «Поняття та види конкурентоспроможності» (науковий
керівник: к.е.н., доцент Горяча О.Л., ТОВ «БУМІБ»).
ІІ ступеня – Соколова І.В., тема доповіді: «Пріоритетні напрямки системи мотивації персоналу в
умовах розвитку соціально-економічних систем» (науковий керівник: к.е.н. Добренко О.О., ТОВ
«БУМІБ»).
ІІІ ступеня – Барабаш К.А., Орехова О.Л., тема доповіді: «Форми і методи мотивації персоналу»
(науковий керівник: ст. викл. Степанова В.О., ЕПФК ТОВ «БУМІБ»).
2. ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Актуальні
проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство», яка відбулася
16-17 квітня 2020 року у Бердянському університеті менеджменту і бізнесу. За підсумками
конференції було опубліковано 5 тез доповідей загальним обсягом 0,75 д.а.
Опубліковано у 2018–2019 навчальному році 67 студентських наукових робот загальним
обсягом 9,55 д.а., з них 19 наукових статей (4,75 д.а.) та 48 тез доповідей (4,8 д.а.).

 

Контакти

Адреса: 71118, вул. Свободи 117, м. Бердянськ, Запорізька обл., Україна

Електрона скринька: caf_econom@bumib.edu.ua

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​