Кафедра економіки і фінансів

 

 

Місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого економіста, маркетолога та обліковця здатних в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємств.

Концепція розвитку кафедри

Концепція формується на основі державної політики щодо фінансово-економічної освіти, яка передбачає розробку механізму динамічного функціонування всіх складників системи освіти з урахуванням набутого вітчизняного та закордонного досвіду, а також світових тенденцій.

 

Кафедру очолює Юрченко Юлія Юріївна, доктор економічних наук, доцент. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах становить 14 років, має досвід навчально-методичної та науково-дослідної роботи, перелік наукових та навчально-методичних праць становить 90 назв, із них наукових 66, навчально-методичних 34, після захисту дисертації опубліковано 5 праць, є автором особистої монографії «Оптова торгівля інституціонально-еволюційний підхід», та співавтором двох монографій: «Структурні зміни на ринку ресторанного господарства»; «Социально-экономические векторы в развитии национальных экономик: Болгария, Украина»; 9 посібників, 8 з них у співавторстві, у тому числі 4 з грифом МОН України.

 

 

 

 

Метою організації процесу фінансово-економічної освіти на кафедрі є набуття студентами знань, що відповідають потребам особистості студентів, вимогам суспільства та забезпечують інтеграцію у світовий освітянський простір. Вона передбачає формування і розвиток фінансової культури і свідомості особи, професіоналізацію підготовки фахівців фінансово-економічного спрямування.

 

Досягнення мети можливе за умов виконання завдань, які полягають у:

1. Створенні умов для самореалізації студента як економічно активного члена суспільства, здатного свідомо приймати участь у економічному житті суспільства;

2. Задоволенні потреб держави у фахівцях фінансово-економічного профілю;

3. Підготовці висококваліфікованих фахівців, які  розуміють та здатні оцінювати економічні, фінансові та соціальні процеси в державі;

4. Формуванні у свідомості студентів засад системного фінансово-економічного мислення, що дасть їм можливість опанувати знання, вміння та навички економічної діяльності;

5. Сприяти розвитку навиків у студентів для вирішення конкретних економічних завдань на основі застосування теоретичних моделей, для проведення самостійного комплексного аналізу і вирішення економічних проблем.

6. Розвитку науково-методичного забезпечення організації навчального процесу;

7. Підвищенні кадрового потенціалу професорсько-викладацького складу кафедри.

 

Гаряча Оксана Любомирівна, кандидат економічних наук

Навчальний процес кафедри забезпечують висококваліфіковані та досвідчені викладачі, серед них більшість – кандидати наук, доценти, які забезпечують базову підготовку фахівців ступенів «бакалавр» та «магістр».

Станом на 01.09.2017р. на кафедрі економіки і фінансів працює 16 викладачів, в тому числі: докторів економічних наук, професорів – 2 чол. (1 за внутрішнім суміщенням), докторів економічних наук, доцентів – 2 чол.(1 за внутрішнім суміщенням) , кандидатів економічних наук, доцентів – 8 чол., старших викладачів – 3, асистентів без наукового ступеня – 1 чол., які забезпечують базову підготовку фахівців ступенів «бакалавр» та «магістр».

 

 

 

Кафедра економіки і фінансів готує та випускає наступних фахівців: 

І. Освітній ступінь – «бакалавр»

051 «Економіка».

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

071 «Облік і оподаткування».

075 «Маркетинг»

 

ІІ. Освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр»

Напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».

Напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг».

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

 

ІІІ. Освітній ступінь – «магістр»

051 «Економіка»

075 «Маркетинг»

 

 

Студенти забезпечені сучасними навчально-методичними засобами по основним дисциплінам спеціальності, по яким і проводяться практичні заняття, комп'ютерні практикуми, впроваджуються інтерактивні методи освіти, тренінги, ділові ігри, мозгові атаки.

Кафедра має стійкі зв’язки з підприємствами, комерційними фірмами,банківськими установами, навчальними та науково-дослідними організаціями. Підтримуються і розвиваються контакти з міжнародними та національними установами з удосконалення бізнес-освіти.

 

Наукова діяльність кафедри

 

Професорсько-викладацький склад кафедри економіки і фінансів розробляє наукову тему «Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку України в умовах реформування» (державний реєстраційний номер 0114U005575).

Кафедра економіки і фінансів у 2017 році стала організатором двох науково-практичних конференцій, а саме: IV Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах», 01-02 лютого 2017 року та V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємства», 06-07 квітня 2017 р.

У поточному році викладачі кафедри економіки і фінансів взяли участь у чотирьох Міжнародних конференціях та в одній Всеукраїнській міст Бердянськ, Полтава, Київ, Херсон.

У 2017 н.р. викладачі кафедри економіки і фінансів взяли участь у чотирьох Міжнародних конференціях та в одній Всеукраїнській, а саме:

- Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації», м. Херсон, 6-7 квітня 2017 р. (Рунчева Н.В.).

- VІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах», м. Бердянськ, 1-2 лютого 2017р. (Антошкін В.К., Бритвєнко А.С., Клименко А.А., Попова Н.О., Рунчева Н.В., Степанова В.О., Сільченко І.А., Горяча О.Л.).

- Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми формування, розвитку і використання ресурсного потенціалу АПК», м. Полтава, 30 березня 2017 р. (Рунчева Н.В.).

- VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство», м. Бердянськ, 06-07 квітня 2017 р. (Рунчева Н.В., Бритвєнко А.С., Клименко А.А., Попова Н.О., Степанова В.О., Сільченко І.А., Горяча О.Л.).

 

 

 

Контактні дані:

71118, вул. Свободи 117, м. Бердянськ, Запорізька обл., Україна

Електрона пошта: caf_econom@bumib.edu.ua