Кафедра обліку і фінансів

Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Рунчева Наталія Вікторівна.

 

Професорсько-викладацький склад:

До складу кафедри обліку і фінансів входять 17 викладачів, серед яких:

 • докторів наук, професорів – 2 (з них 1 сумісник),
 • кандидатів наук, доцентів – 8,
 • викладачів – 5.

 

Створення кафедри обліку і фінансів пов’язане із зростаючою потребою економіки України та, зокрема, її південно-східного регіону, в спеціалістах з обліково-фінансової роботи.

Науково-педагогічні працівники кафедри вбачають своєю основною метою підготовку  нового  покоління  висококваліфікованих фахівців  сфери  обліку і фінансів для різних галузей народного господарства, державних установ та організацій, фінансового ринку, бюджетної, податкової  та  грошово-кредитної  систем,  страхового ринку.

 

Відповідно до отриманої університетом ліцензії кафедра обліку і фінансів готує та випускає наступних фахівців: 

 1. Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», кваліфікація – «бакалавр з обліку і аудиту».
 2. Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», кваліфікація – «бакалавр з фінансів і кредиту».
 3. Спеціальність 7.030509 «Облік і аудит». Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», кваліфікація – «спеціаліст з обліку і аудиту».
 4. Спеціальність 7.03050801 «Фінанси і кредит». Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», кваліфікація – «спеціаліст з фінансів і кредиту».
 5. Спеціальність 8.030509 «Облік і аудит» . Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», кваліфікація – «магістр з обліку і аудиту».
 6. Спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованою програмою «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»). Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», кваліфікація – «магістр з фінансів і кредиту».
 7. Спеціальність 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою». Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», кваліфікація – «аналітик з питань фінансово-економічної безпеки», узагальнений об’єкт діяльності – "середній рівень управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій, що здійснюють економічну діяльність, різних форм власності та організаційно-правових форм, у тому числі у закладах освіти, науково-дослідних установах".

 

Підготовка фахівців  здійснюється  згідно  з  освітньо-професійною  програмою  підготовки фахівців  з напрямку «Економіка  і підприємництво», освітньо – професійними програмами вищої  школи  за  професійним  спрямуванням  бакалавра, спеціаліста та магістра, нормативними програмами професійно орієнтованих дисциплін.

 

Наукові дослідження

Професорсько-викладацький склад кафедри обліку і фінансів розробляє наукові теми:

 • "Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем" (державний реєстраційний номер  0111U004341). 
 • "Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та економічного аналізу діяльності підприємств в Україні". Державний реєстраційний номер 0110U002376. 

За результатами дослідження у 2016 році планується видання колективної монографії.

У межах зазначених тем науково-педагогічними працівниками кафедри та студентами проводяться  спільні  дослідження,  результати  яких  використовуються  у  дисертаційних роботах, наукових  статтях, доповідях на наукових конференціях  викладачів, студентських наукових конференціях, в тому числі і міжнародних. Викладачі кафедри приймають участь в наукових конференціях, симпозіумах, в рецензуванні авторефератів дисертацій з проблем фінансової та грошово-кредитної систем.

 

У 2014 році викладачі кафедри та студенти взяли участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях:

1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених "Розвиток соціально-економічних систему у трансформаційних умовах", м. Бердянськ, 29-30 січня 2014 р.

2. Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні тенденції економічного та соціального розвитку: держава, регіон, підприємство", м. Луганск, 19 лютого 2014 р.

3. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених "Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи" м. Харків, 18 березня 2014 р. 

4. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти», м. Умань, 28 березня 2014 р.

5. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємництво», м. Бердянськ, 10-11 квітня 2014 р. 

6. Международная научно-практическая конференция "Социальные, гуманитарно-экономические и юридические науки: современные тренды в изменяющемся мире", г. Ставрополь, 24 апреля 2014 г.

7. Міжнародна науково-практична конференція "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин", м. Умань, 24-25 квітня 2014 р.

8. Международная научно-практическая конференция "Управление в социальных и экономических системах", г. Минск, 15 мая 2014 г. 

 

Основні публікації у фахових виданнях за 2014 рік:

1. Навроцький С.А. Формування перспективної моделі страхового захисту сільського господарства України / С.А. Навроцький // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. – 2014. – № 1(1). – С.149155.

2. Навроцький С.А. Фінансово-економічна парадигма обовязкового соціального пенсійного страхування та забезпечення / С.А. Навроцький // Економічні науки. Серія : Облік і фінанси. – 2014. – Вип 11(2). – С.222–230.

3. Навроцький С.А. Теоретичні аспекти фінансового механізму функціонування домогосподарств в Україні / Н.С. Прокопенко, С.А. Навроцький, Н.В. Алтухова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип 24.2. – С.200–205.

4. Комарова І.В. Сучасні тенденції державної фінансової підтримки аграрного сектору країн СНД / І.В. Комарова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Донецьк : Юго-Восток. – 2014. – №1(25). – С.143–149.

5. Комарова І.В. Державна фінансова підтримка вугільної промисловості України / І.В. Комарова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Донецьк : Юго-Восток. – 2014. – №3(27).  С.106–112.

6. Руда Р.В. Фінансова стратегія як основа життєдіяльності підприємства / Р.В. Руда // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал. – 2014. – №2(26). – С.123126.

7. Руда Р.В. Сутність та призначення золотовалютних резервів України / Р.В. Руда, В.О. Степанова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал. – 2014. – №4(28).

8. Степанова В.О. Вплив чинників на динаміку золотовалютних резервів національного банку України / В.О. Степанова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Донецьк : Юго-Восток. – 2014. – №1 (25).  С.154–157.

9. Бучакчийська Ю.А. Теоретичні засади формування фінансових стратегій підприємства / Ю.А. Бучакчийська // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал. – 2014. – №4(28).

 

Основні публікації у зарубіжних та інших виданнях за 2014 рік:

1. Комарова И.В. Фискальная роль акцизного налогообложения в Украине / И.В. Комарова // Академический вестник ТГАМУЭП №1(27) [Текст] : научно-аналитический журнал (изд. с 2007 г., имеет Российский индекс научного цитирования – РИНЦ). Тюмень: «Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права» («ТГАМЭУП»), 2014. – 371 с. – С. 194-201. 

2. Комарова И.В. Роль бюджетних расходов в стимулировании экономического роста сельского хозяйства Украины / И.В. Комарова // Вестник Волгоградского  государственного  университета. Серия  3, Экономика. Экология. – 2014. 

3. Комарова І.В. Державна фінансова підтримка аграрного сектору України в умовах глобалізації / І.В. Комарова // Основні пріоритети розвитку АПК України у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки України Умань [монографія] / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський», 2014. – Ч.1. – 204 с. – С. 34–40. 

4. Степанова В.О. Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності України / В.О. Степанова // Основні пріоритети розвитку АПК України у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки України Умань [монографія] / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський», 2014. – Ч.1. – 204 с. – С. 143-148.

 
 

Контактна інформація:

Студенти-фінансисти

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.Свободи, 117а

Телефони:

 • +38 (067) 981-78-27
 • +38 (050) 687-56-00

e-mail: caf_feb@bumib.edu.ua