Кафедра галузевих юридичних дисциплін

 

Завідувач кафедри: доктор юридичних наук, професор Новицький Григорій Володимирович

 

Кафедра галузевих юридичних дисциплін є випусковою кафедрою юридичного факультету, яка  забезпечує виконання освітніх програм першого та другого рівнів вищої освіти за спеціальністю 081 “Право”. Вона також відповідає за рівень підготовки фахівців, розробку навчальних планів, організацію і керівництво виробничою практикою, зв’язок з випускниками для вивчення досвіду їх практичної роботи, організацію заходів щодо поліпшення якості підготовки випускників; координацію роботи з професійної спрямованості викладання наук (дисциплін) за фахом; організацію роботи екзаменаційних комісій.

 

Принцип діяльності кафедри - організація навчально-методичної, виховної, наукової роботи на принципах гуманізму і демократії для виховання морально і фізично здорового, високоінтелектуального покоління, свідомих громадян України, висококваліфікованих юристів, здібних до професійної діяльності і відповідальних за долю суспільства і держави.

 

Першу правову кафедру університету можна вважати “фундаментом” юридичного факультету, оскільки саме її поява у 1992 році стала першим кроком в його створенні. На момент створення кафедри  вона мала назву “Кафедра правового регулювання підприємницької діяльності”.

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів за такими освітніми програмами:

  • Освітня програма “Право” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право (Гарант:  професор кафедри, кандидат юридичних наук, професор  Сирота Анатолій Іванович)
  • Освітньо-професійна програма “Правове забезпечення господарської діяльності” другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право (Гарант: професор кафедри, доктор юридичних наук, професор  Новицький Григорій Володимирович)  

 

                                                     Науково-дослідна робота кафедри

Науково-дослідна робота є невідʼємною частиною діяльності кафедри.

Комплексна  тема наукового дослідження кафедри: “Становлення, розвиток та вдосконалення правових механізмів забезпечення та захисту прав людини” (Науковий керівник доц., к.ю.н., доц. В.К. Антошкіна)

Наукова школа кафедри: “Фінансове право в сучасних умовах: напрями удосконалення” (Науковий керівник проф., к.ю.н, проф. А.І. Сирота)

Науково-дослідний гурток кафедри: “Правовий простір” (керівник доц., к.ю.н. О.Є. Картамишева)

Співпраця з іноземними закладами вищої освіти: Частное учреждение образования «БИП — Институт правоведения» (г. Минск, Республика Беларусь)

Список монографій та розділів наукових видань 

 

                                                     Студентська наука

 

До наукової діяльності викладачі кафедри активно залучають студентів. Науково-дослідна робота серед них проводиться індивідуально і у формі роботи наукового гуртка “Правовий простір”, метою діяльності якого є сприяння підвищенню якості професійної підготовки студентів, розширення загального і професійного світогляду майбутніх фахівців-юристів, розвиток самостійності, сприяння більш поглибленому і творчому засвоєнню студентами навчального матеріалу.

На засіданнях  студенти одержують необхідний запас знань про організацію науково-дослідної роботи, основи її методології  і правила передачі одержаної інформації.

Результати наукових досліджень проходять апробацію на конференціях, науково-практичних семінарах, конкурсах наукових робіт. Результати публікуються в збірниках статей, тез доповідей.

Обдарована студентська молодь має можливість публікувати результати  наукових досліджень у щорічному збірнику університету «Наукові розвідки студентів Бердянського університету менеджменту і бізнесу» .

Перелік наукових конференцій, співорганізатором яких була кафедра галузевих юридичних дисциплін з 2011 року.

 

 

                                                     Контакти

 

Адреса: вул. Свободи, 117-а, каб. 307; м. Бердянськ, Запорізької обл., 71000

Контактний телефон (06153) 64859

Електронна скринька: kafur1075@gmail.com

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​