Кафедра галузевих юридичних дисциплін

Новицький Г.В.

Назва факультету:

юридичний

Завідувач кафедри:

доктор юридичних наук, професор Новицький Григорій Володимирович

Методист:

старший викладач Васильченко Наталія Вікторівна

Адреса:

вул. Свободи, 117-а, каб. 307; м. Бердянськ, Запорізької обл., 71000

тел. (06153) 64859

E-mаil: natasha-8888@ukr.net

 

Очолює кафедру доктор юридичних наук, професор Новицький Григорій Володимирович. Народився у 1967 р., у 1996 р. закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук з 2008 р., вчене звання професора присвоєно у 2014 р.

 

 1. Загальна інформація та історія становлення кафедри.

 

Кафедра галузевих юридичних дисциплін є випусковою кафедрою юридичного факультету. Мета діяльності - організація навчально-методичної, виховної, наукової роботи на принципах гуманізму і демократії для виховання морально і фізично здорового, високоінтелектуального покоління, свідомих громадян України, висококваліфікованих фахівців, здібних до професійної діяльності і відповідальних за долю суспільства, держави і людства.
 
Основними завданнями кафедри є:
 
1.Організація і забезпечення навчального процесу підготовки  бакалаврів, спеціалістів, магістрів за галузями знань, за якими здійснюється підготовка в університеті.
2.Здійснення наукових досліджень у сфері юриспруденції.
3.Проведення виховної роботи серед студентів університету.
4.Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу.

 

Першу правову кафедру університету можна вважати “фундаментом” юридичного факультету, оскільки саме її поява стала першим кроком в його створенні. У 1992 році вона мала назву “Кафедра правового регулювання підприємницької діяльності”, яка згодом трансформувалася у кафедру “Правознавства”. 01 вересня 2004 року вона була реорганізована в дві кафедри: “Історії і теорії держави та права” та “Цивільних і кримінально-правових дисциплін”, остання придбала статус випускової.

01 вересня 2007 року кафедра “Цивільних і кримінально-правових дисциплін” була реорганізована. В результаті реорганізації було створено дві кафедри: “Цивільного та державного права”, “Кримінального і адміністративного права”.

З вересня 2014 року випускова кафедра юридичного факультету має назву “Кафедра господарського, адміністративного та цивільного права”.

У зв'язку з реорганізацією кафедр  юридичного факультету, кафедри господарського, адміністративного та цивільного права та кримінально-правових дисциплін об'єднались і було створено кафедру галузевих юридичних дисциплін.

 
На теперішній час до складу кафедри входять 10 науково-педагогічних працівників, серед них:
- докторів наук, професорів – 3;
- кандидатів наук, доцентів – 3;
- викладачів – 4.
 
За сумісництвом на кафедрі працюють професори і доценти провідних юридичних вузів. Більшість викладачів має чималий досвід роботи в правоохоронних органах, адвокатурі, в сфері юридичного супроводу діяльності підприємств, установ, організацій.
 
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників -один з пріоритетних напрямків діяльності кафедри.  У 2016-2017 н.р. пройшли підвищення кваліфікації у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого й отримали сертифікати за відповідними напрямками (темами, дисциплінами) 7 викладачів. 

 

2. Навчально - методична робота

 

Кафедрою розроблена освітньо-професійна програма "Право" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "Право" галузі знань 08 "Право".
 
За кафедрою  закріплені  дисципліни   навчальних планів підготовки бакалаврів,  магістрів спеціальності (напрямку підготовки) 081 “Право” (6.030401 “Правознавство).
 
 
 
Навчально-виховний процес проводиться відповідно до законодавства України, Статуту університету, а також “Положення про організацію навчального процесу в Бердянському університеті менеджменту і бізнесу” та інших положень, інструкцій, правил, затверджених в установленому порядку.

Навчальний процес повністю забезпечений програмами навчальних дисциплін нормативної та вибіркової частин навчального плану. Завідувач кафедри постійно контролює узгодженість змістовних модулів дисциплін та дотримання структурно-логічної структури викладання дисциплін у відповідності до ОПП бакалаврів, дотримання тижневого навчального навантаження. Навчальні плани та робочі навчальні плани відповідають освітньо-професійним програмам у нормативній, вибірковій частинах та затверджені в установленому порядку ректором університету.  

З усіх дисциплін навчального плану бакалаврів і магістрів розроблено навчально-методичне забезпечення, що включає програми, робочі програми, навчально-методичні комплекси, пакети контрольних завдань для перевірки знань студентів, критерії оцінювання знань студентів.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу підготовки фахівця зберігається на електронному ресурсі університету, доступному за посиланням

 

За роки функціювання  кафедри було створено “скарбницю” методичних здобутків викладачів. В ній  є надруковані підручники і навчально- методичні посібники, у тому числі з грифом Міністерства освіти і науки України.

 

Список навчально-методичних праць 

 

При проведенні лекційних занять викладачі запроваджують прогресивні методи викладання лекційного матеріалу з метою збільшення впливу лекції на активізацію самостійного оволодіння знаннями студентами.

Лекції проводяться в аудиторіях,  оснащених сучасним  мультимедійним обладнанням та інтерактивними дошками. Особлива увага приділяється впровадженню інноваційних та інтерактивних методів навчання, що є одним з найважливіших напрямів удосконалення підготовки студентів в сучасному вищому навчальному закладі. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій; вирішення творчих завдань; використання рольових, юридичних ігор, окремих елементів “мозкової атаки” спільне розв'язання проблем.

Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача університету та спеціаліста базового підприємства практики. 

Практичне навчання студентів здійснюється за допомогою організації  наступних видів практики: виробничої в 8 семестрі підготовки бакалаврів; 3 семестрі підготовки магістрів. Також в цьому семестрі магістри проходять Науково-педагогічне стажування під керівництвом досвідчених викладачів університету. 

Викладачами випускової кафедри розроблено програми практик, які відповідають встановленим вимогам. Вони розкривають  зміст практики, форму звітності та контролю, вимоги щодо оформлення звіту з практики та інших документів. Програми практик щорічно розглядаються й схвалюються на засіданні кафедри.  

Практична підготовка студентів здійснюється на  підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності й господарювання, також в державних установах міста Бердянська, Запорізької області та інших регіонів України. Для проходження практики з підприємствами, установами, організаціями укладаються угоди. 

Для поєднання теоретичної та практичної підготовки, в університеті  діє  Юридична клініка, яка  є структурним підрозділом університету. Вона знаходиться  за адресою м. Бердянськ вул. Волі 117а, ауд. 115. 

 

 

3. Науково - дослідна робота.

 

 

Однією з форм діяльності кафедри є наукова діяльність в рамках комплексної кафедральної теми.

У період з 2001 року по 2006 рік професорсько-викладацький склад працював над кафедральною темою: “Система економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні проблеми право творчості, реалізації і гарантій”.  Основні положення дослідження знайшли відображення в 22 публікаціях і одній монографії. Крім того, викладачі кафедри взяли участь в написанні 2 колективних монографій, в яких також розглядалися питання даної наукової проблеми.

З лютого 2007 року кафедра працювала над темою “Проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в регіоні” (реєстраційний номер 0107U002179). 

Достовірність та об’єктивність одержаних результатів підтверджувались їх апробацією на чисельних міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.  Висновки та положення дослідження були представлені на 11 міжнародних, 6 всеукраїнських конференціях і на 4 науково-практичних семінарах.

В період з лютого 2007 по лютий 2012 р., за результатами проведеного дослідження було  підготовлено та опубліковано 80 наукових робіт (статей у фахових виданнях, статей, тез доповідей), загальним обсягом 19,2 д.а.

Опубліковано монографію :

- Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні (на прикладі Приазовського регіону Запорізької області) : монографія / [Ю.М. Фролов, В.К. Антошкіна, Н.В. Васильченко та ін.]; [за. заг. ред. В.К. Антошкіної, Ю.М. Фролова].- Донецьк : Юго-Восток, 2012.- 428 с.   

Результати наукової роботи використовуються у навчальному процесі для студентів Бердянського університету менеджменту і бізнесу, Економіко-правового коледжу Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

У лютому 2012 року робота над кафедральною темою «Проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні» завершено.

З 2012 року кафедра працює над новою темою наукового дослідження "Проблеми реалізації та шляхи вдосконалення інституту права власності та інших речових прав в українській правовій системі", яку  зареєстровано в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій.  Державний реєстраційний номер теми  0112U007717.  

 

Реєстраційні дані комплексного наукового дослідження кафедри

 

Обгрунтовання комплексного наукового дослідження кафедри «Проблеми реалізації та шляхи вдосконалення інституту права власності та інших речових прав в українській правовій системі»

 

 

У 2015 році було опубліковано монографію «Особливості розвитку інституту права власності в Україні та Приазовському регіоні Запорізької області: теоретико-філософський та історичний аспекти», яка стала результатом першого етапу комплексного наукового дослідження.

 

Крім того, викладачі кафедри  працюють над іншими актуальними проблемами юриспруденції, результатом чого є  чисельні публікації наукових праць.

 

Список монографій та розділів наукових видань

 

У 2015 році були створені профілі викладачів і профіль кафедри в пошуковій системі Академія Google. Завдяки цьому публікації викладачів проіндексовані «Scholar». Результат індексування: станом на 01. 01. 2017 р.:  бібліографічних посилань 146, з 2011 року-29; h-індекс  -13, з 2011 року-12; і10-індекс-3, з 2011 року-1

.

4. Студентська наука

 

До наукової діяльності викладачі кафедри активно залучають студентів. Науково-дослідна робота серед них проводиться індивідуально і у формі роботи наукового гуртка, метою діяльності якого є сприяння підвищенню якості професійної підготовки студентів, розширення загального і професійного світогляду майбутніх фахівців-юристів, розвиток самостійності, сприяння більш поглибленому і творчому засвоєнню студентами навчального матеріалу.
До роботи наукового гуртка кафедри щороку, в середньому, залучається близько 20 студентів різних курсів юридичного факультету. На засіданнях  студенти одержують необхідний запас знань про організацію науково-дослідної роботи, основи її методології  і правила передачі одержаної інформації.
Результати наукових досліджень проходять апробацію на конференціях, науково-практичних семінарах, конкурсах наукових робіт. Результати публікуються в збірниках статей, тез доповідей.
Обдарована студентська молодь має можливість публікувати результати  наукових досліджень у щорічному збірнику університету «Наукові розвідки студентів Бердянського університету менеджменту і бізнесу» .
Вагомими показниками результатів науково-дослідної роботи студентів університету є їхні наукові публікації. Талановита, обдарована студентська молодь активно публікує результати власних наукових досліджень, як в університетському збірнику “Наукові розвідки студентів Бердянського університету менеджменту і бізнесу”, так і в різних спеціалізованих виданнях України та інших держав.

 

Починаючи з 2011 року кафедра проводить всеукраїнські конференції:

  • 18 - 19 квітня 2011 року - Всеукраїнська конференція студентів та молодих учених „Юриспруденція: актуальні проблеми теорії та  практики” (128 учасників, серед яких  27 молодих учених і 101 студент – представники 14 навчальних закладів України).
  • 1-2  листопада 2012 року - Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених “Проблеми права власності  та інших речових прав в українській правовій системі” (101 учасник,  серед яких  14 молодих вчених і 87 студентів – представники 14 навчальних закладів України).
  • 25-26  листопада 2013 р. - Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та молодих учених “Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість,  застосування та вдосконалення” (105 учасників,   студентів  - 85; молодих вчених -  20, представники 21 вищого навчального закладу (установи).
  • 17-18 квітня 2014 р. проведено II Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та молодих учених “Законодавство України : історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення”.  В роботі конференції прийняли участь представники 24 вищих навчальних закладів (установ), надіслано 102 роботи.  Кількість студентів  - 79; молодих вчених -  23.
  • 02-03 квітня 2015 р. проведено IIІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та молодих учених “Законодавство України : історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення”. В роботі конференції прийняли участь представники 24 вищих навчальних закладів (установ), надіслано 101 роботу. Кількість студентів - 63; молодих вчених -  38. Серед представлених робіт 31  наукова праця студентів, підготовлених під керівництвом викладачів кафедри .
  • 07-07 квітня 2016 року проведено IV Науково-практичну конференцію студентів та молодих учених “Законодавство: історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення” .В роботі конференції прийняли участь представники 24 вищих навчальних закладів (установ), надіслано 107 робіт. Кількість студентів - 63; молодих вчених -  44. Серед представлених робіт 41  наукова праця студентів, підготовлених під керівництвом викладачів кафедри .
  • 06-07 квітня 2017 року проведено V Науково-практичну конференцію  “Законодавство: історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення” .В роботі конференції прийняли участь представники 6 вищих навчальних закладів, надіслано 46 робіт. 

Під час роботи конференцій обговорюються актуальні питання  сучасного стану правотворення в України, формулюються науково обґрунтовані рекомендації щодо подальшого вдосконалення правовідносин в різних сферах життя. Резолюції конференцій надсилаються в Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки  України.

За результатами конференцій було опубліковано збірники тез  доповідей.

 

Список збірників тез доповідей проведених конференцій

 

На виконання “Положення про студентське наукове товариство” (затверджене Вченою радою, протокол № 5 від 21.12.06 р.), з метою заохочення студентів, які займаються науково-дослідною діяльністю, кращим студентам юридичного факультету в урочистій обстановці з нагоди Дня юриста видається свідоцтво про наукову діяльність.

За підсумками проведеної роботи відповідно до Положення СНТУ про  рейтингову оцінку участі студентів у науковій роботі найактивніші науковці нагороджуються грошовою премією ректора університету. Щорічно при підведенні підсумків студенти юридичного факультету займають призові місця.

Так, за підсумками проведеної роботи у 2013-2014 н.р.  1 місце зайняли: Євтушенко Руслан (магістратура), Пономаренко Владислав (магістратура), Власова Ольга (3 курс). 3 місце зайняла Пересунько Ана (3 курс).

Також за підсумками науково-дослідної діяльності  у 2013 році, науково-дослідний гурток кафедри цивільного та господарського права був нагороджений Кубком “Кращий науковий гурток-2013 року” і дипломом ректору університету. Дану нагороду щорічно отримує науковий  гурток кафедр університету, якій відповідно до “Положення про проведення конкурсу на кращий студентський науковий гурток” набирає найбільшу кількість балів за проведену роботу в календарному році за напрямками: кількість проведених теоретичних і практичних занять, участь в конференціях різних рівнів, конкурсах наукових робіт, публікації наукових статей тощо. 

У 2015 році в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади із спеціальності «Правознавство», який проходив у Державному вищому навчальному закладі “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника”, від Бердянського університету менеджменту і бізнесу участь взяла студентка 4 курсу юридичного факультету Пересунько Анна, яка гідно представила наш навчальний заклад. З 20 по 23 квітня 2015 року відбулись змагання і урочисті заходи щодо нагородження переможців олімпіади. Учасниками конкурсу стали 133 студенти-правники, які представили 52 вищі навчальні заклади України.  Олімпіада проводилася у два тури: командний та індивідуальний. Змагання у кожному турі були у формі тестування з окремих навчальних дисциплін, за якими здійснюється підготовка фахівців за напрямом «Право» у вищих навчальних закладах України. Тільки три бали не вистачило Ані для переходу на індивідуальний тур. Студентка привезла до дому сертифікат учасника ІІ туру Всеукраїнської олімпіади.

 

        

 

 На виконання «Положення про студентське наукове товариство», (затверджене Вченою радою БУМіБ, протокол № 5 від 21.12.05 р.) щодо системи заохочення студентів, які займаються науково-дослідною діяльністю, найкращі студенти-науковці  юридичного факультету нагороджуються преміями ректора, а в урочистості з нагоди Дня юриста — свідоцтва про наукову діяльність, які отримують студенти випускних курсів.