Кафедра галузевих юридичних дисциплін

Завідувач кафедри: доктор юридичних наук, професор Новицький Григорій Володимирович

Кафедра галузевих юридичних дисциплін є випусковою кафедрою юридичного факультету, яка забезпечує виконання освітніх програм першого та другого рівнів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Вона також відповідає за рівень підготовки фахівців, розробку навчальних планів, організацію і керівництво виробничою практикою, зв’язок з випускниками для вивчення досвіду їх практичної роботи, організацію заходів щодо поліпшення якості підготовки випускників; координацію роботи з професійної спрямованості викладання наук (дисциплін) за фахом; організацію роботи екзаменаційних комісій.

Принцип діяльності кафедри — організація навчально-методичної, виховної, наукової роботи на принципах гуманізму і демократії для виховання морально і фізично здорового, високоінтелектуального покоління, свідомих громадян України, висококваліфікованих юристів, здібних до професійної діяльності і відповідальних за долю суспільства і держави.

Першу правову кафедру університету можна вважати «фундаментом» юридичного факультету, оскільки саме її поява у 1992 році стала першим кроком в його створенні. На момент створення кафедри  вона мала назву «Кафедра правового регулювання підприємницької діяльності».

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів за такими освітніми програмами:

  • Освітня програма «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право (Гарант: професор кафедри, кандидат юридичних наук, професор Сирота Анатолій Іванович)
  • Освітньо-професійна програма «Правове забезпечення господарської діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право (Гарант: професор кафедри, доктор юридичних наук, професор Новицький Григорій Володимирович)

 

Науково-дослідна робота кафедри

Науково-дослідна робота є невідʼємною частиною діяльності кафедри.

Комплексна тема наукового дослідження кафедри: «Становлення, розвиток та вдосконалення правових механізмів забезпечення та захисту прав людини» (Науковий керівник к.ю.н., доц. В.К. Антошкіна)

Наукова школа кафедри: «Фінансове право в сучасних умовах: напрями удосконалення» (Науковий керівник к.ю.н, проф. А.І. Сирота)

Науково-дослідний гурток кафедри: «Правовий простір» (керівник доц., к.ю.н. О.Є. Картамишева)

Співпраця з іноземними закладами вищої освіти: Частное учреждение образования «БИП — Белоруский институт правоведения» (г. Минск, Республика Беларусь)

Список монографій та розділів наукових видань 

 

Науково-методична робота

За роки функціювання кафедри було створено «скарбницю» методичних здобутків викладачів. В ній є надруковані підручники і навчально- методичні посібники, у тому числі з грифом Міністерства освіти і науки України.

Список навчально-методичних праць

 

Студентська наука

До наукової діяльності викладачі кафедри активно залучають студентів. Науково-дослідна робота серед них проводиться індивідуально і у формі роботи наукового гуртка «Правовий простір», метою діяльності якого є сприяння підвищенню якості професійної підготовки студентів, розширення загального і професійного світогляду майбутніх фахівців-юристів, розвиток самостійності, сприяння більш поглибленому і творчому засвоєнню студентами навчального матеріалу.

На засіданнях студенти одержують необхідний запас знань про організацію науково-дослідної роботи, основи її методології і правила передачі одержаної інформації.

Результати наукових досліджень проходять апробацію на конференціях, науково-практичних семінарах, конкурсах наукових робіт. Результати публікуються в збірниках статей, тез доповідей.

Обдарована студентська молодь має можливість публікувати результати наукових досліджень у щорічному збірнику університету «Наукові розвідки студентів Бердянського університету менеджменту і бізнесу».

Перелік наукових конференцій співорганізатором яких була кафедра галузевих юридичних дисциплін з 2011 року.

 

Контакти

Адреса: каб. 307; вул. Свободи, б. 117-а, м. Бердянськ, Запорізької обл., 71118

Контактний телефон (06153)64859

Електронна скринька: kafur1075@gmail.com

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​