Кафедра загальнотеоретичних правових дисциплін і філософії

 

Завідувач кафедри:

Полевий Володимир Іванович – кандидат юридичних наук.
 

            Напрями наукових досліджень кафедри: конституційне право України та зарубіжних країн, міжнародне право, історія української державності, філософія права, соціальна філософія, філософська антропологія, культурологія.

            Кафедра загальнотеоретичних правових дисциплін і філософії почала своє функціонування у 2015 році після реорганізації кафедр історії і теорії держави і права та філософії.

На сьогодні – це потужний осередок навчальної та наукової діяльності. На кафедрі працюють 1 доктор наук, 3 кандидати наук, 2 старші викладачі та 1 асистент.

            Основним напрямком роботи кафедри є освітня діяльність. Вона реалізується шляхом читання курсів лекцій, проведення семінарських занять, підготовки науково-методичних матеріалів. За кафедрою закріплені нормативні дисципліни, які забезпечують формування у студентів основ професійних знань, а саме:

 1. Державне (конституційне) право зарубіжних країн
 2. Державне будівництво та місцеве самоврядування
 3. Етика
 4. Історія вчень про державу і право
 5. Історія держави і права України
 6. Історія держави і права зарубіжних країн
 7. Історія української культури
 8. Конституційне право України
 9. Культурологія
 10. Логіка
 11. Міжнародне право
 12. Міжнародне приватне право
 13. Ораторське мистецтво
 14. Основи наукових досліджень
 15. Правознавство
 16. Релігієзнавство
 17. Соціологія
 18. Соціологія праці
 19. Теорія держави і права
 20. Філософія
 21. Філософія і методологія науки
 22. Філософія права
 23. Філософські проблеми правового виховання
 24. Юридична аргументація
 25. Юридична деонтологія

Значно підвищує ефективність функціонування кафедри підготовка підручників та посібників, більшість з яких має Гриф МОН України.

            Кафедра постійно працює над впровадженням інноваційних технологій навчання. Вони полягають у наявності комп’ютерних варіантів текстів лекцій й інтерактивних лекцій з нормативних курсів, можливості комп’ютерного моделювання правових ситуацій, використанні активних форм навчання, основними з яких є презентації, колоквіуми, ділові ігри. Все це надає можливість поєднувати наукові дослідження й освітню діяльність, що складає основну мету створення та функціонування кафедри і відображається у наступному: використання у навчальному процесі новітніх досягнень наукової думки; надання студентам можливості займатися науковою творчістю в сфері правознавства та соціальних наук; проведення традиційних студентських наукових конференцій та видання за результатами їх проведення збірників праць; наявність пакетів нормативних джерел, що використовуються в процесі підготовки студентами до семінарських занять.

            Важливим напрямком функціонування кафедри  є наукова діяльність.

Складовими наукової роботи є:

 1. Робота над кафедральною науково-дослідною темою «Соціокультурна динаміка розвитку сучасного суспільства» (реєстраційний № 0114U005560), термін виконання з 01.2015 р. - по 01.2020 р.
 2. Робота викладачів над індивідуальними темами дослідження;
 3. Проведення наукових семінарів, конференцій, круглих столів, затверджених щорічним планом роботи кафедри;
 4. Підготовка та опублікування наукових статей у періодичних фахових виданнях України;
 5. Підготовка власних монографічних видань;
 6.  Наукова робота з талановитою молоддю;

 

 

Контактна інформація:

Адреса: вул. Свободи 117, каб. 114; м.Бердянськ, 71118

тел. (06153) 64-8-61

E-mail: caf_itdp@bumib.edu.ua