Кафедра менеджменту

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Столяров Василь Феодосійович

Адреса: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, б. 117-A, каб. 309

e-mail: kaf_men_tur@bumib.edu.ua


Місія кафедри

«Обери професію, яку ти любиш, - і тобі не прийдеться працювати ні одного дня у житті» (Конфуцій)


Мета кафедри - підготовка висококваліфікованих фахівців для сфери управління, володіючих нестандартним мисленням з питань внутрішнього взаємозв'язку в організації, умінням  орієнтуватися в умовах конкурентного середовища та накопичувати корисний досвід.

У своїй діяльності кафедра орієнтується на:

 • безперервність організації професійної підготовки;
 • гуманізацію навчально-виховного процесу;
 • інноваційність змісту освіти;
 • єдність фундаментальної та прикладної складових освіти;
 • взаємодія та партнерство всіх учасників освітньої діяльності;
 • гнучкість освітньої діяльності;
 • ступінчастість вищої освіти;
 • врахування потреб регіону і держави у  майбутніх фахівцях.


Загальна інформація та історія становлення кафедри

Кафедра менеджменту є випускаючою зі спеціальності 073 Менеджмент та забезпечує навчальний процес на інших спеціальностях університету. Це одна із кафедр, яка розпочала свою історію одночасно із створенням самого навчального закладу у 1992 році.

Кафедра має потужний кадровий потенціал та сучасну матеріально-технічну і навчальну базу. Це дозволяє реалізовувати навчальні програми на рівні найвищих вимог до освітньої та фахової підготовки у закладах вищої освіти.

Високий науковий рівень професорсько-викладацького складу випускаючої кафедри підтверджується їх науковими ступенями і званнями, а також монографіями, які присвячені всьому комплексу проблем управління соціально-економічними системами і методичними розробками, охоплюючими різні сторони навчального процесу. Загалом видано 11 монографій, 5 підручників, 25 навчальних посібників, з яких 18 – з грифом МОН України.

На кафедрі працюють 2 доктори економічних наук, професори; 5 кандидатів економічних наук, доцентів; 2 старших викладача.

З метою створення умов для якісної підготовки спеціалістів при кафедрі організовано функціонування науково-методичного центру фахової підготовки. Доступ до інтернет-технологій, забезпеченість  методичною та науковою літературою створюють базу для ґрунтовної навчальної та науково-дослідницької діяльності здобувачів, основними формами якої є:

 • розробка оригінальних курсових і кваліфікаційних робіт з елементами наукових досліджень;
 • проведення щорічних науково-практичних конференцій;
 • участь у предметних та фахових олімпіадах; участь у конкурсах студентських наукових праць;
 • написання наукових статей.

Центр обладнаний та оснащений сучасною оргтехнікою, що надає можливості широкого використання активних методів підготовки фахівців, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє забезпечити навчальний процес протягом циклу підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності 073 Менеджмент.

Щорічно кафедра виступає співорганізатором проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство».

Професорсько-викладацький склад кафедри сприяє професіоналізації здобувачів через різнопланові заходи освітнього, наукового, практичного та виховного спрямування.

Кафедра націлена на розширення освітніх та наукових зв’язків з профільними кафедрами інших вищих навчальних закладів та науково-дослідницькими установами.


Навчально-методична робота кафедри

Навчально-виховний процес проводиться відповідно до законодавства України, Статуту університету, а також “Положення про організацію навчального процесу в ТОВ « Бердянському університеті менеджменту і бізнесу»” та інших положень, інструкцій, правил, затверджених в установленому порядку.

На кафедрі Mенеджменту ведеться системна підготовка та оновлення навчально-методичної літератури, пошук нових форм і методів активізації навчального процесу.

Кафедрою розроблено освітні програми за спеціальністю 073 Менеджмент для  першого і другого рівнів вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування та закріплені відповідні дисципліни навчальних планів.

З усіх навчальних дисциплін розроблені навчально-методичні комплекси, які визначають робочі програми дисциплін, пакети комплексних контрольних робіт, методичні вказівки до виробничих та переддипломних практик, методичні вказівки до виконання курсових та кваліфікаційних робіт, до самостійних робіт, до виконання контрольних робіт.

У 2021 р. викладачами кафедри менеджменту Антошкіною Л.І., Фроловою Г.І., Трикоз І.В. підготовлено і видано навчальний посібник «Організація підприємницької діяльності» для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти економічного напрямку.

При проведенні лекційних занять викладачі запроваджують прогресивні методи викладання лекційного матеріалу з метою збільшення впливу лекції на активізацію самостійного оволодіння знаннями здобувачами.

Лекції проводяться в аудиторіях, оснащених сучасним мультимедійним обладнанням.

Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача університету та спеціаліста базового підприємства практики.

Викладачами випускової кафедри розроблено програми практик, які відповідають встановленим вимогам. Вони розкривають зміст практики, форму звітності та контролю, вимоги щодо оформлення звіту з практики та інших документів. Програми практик щорічно розглядаються й схвалюються на засіданні кафедри.

Практична підготовка здобувачів здійснюється на підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності й господарювання, також в державних установах міста Бердянська, Запорізької області та інших регіонів України.

Базовими підприємствами для проходження практики є потужні підприємства регіону: ПрАТ «Азовкабель», ПрАТ «БЗПТО», ТОВ «Азотранссервіс», ТОВ «Бердянськтехбуд», ПрАТ «Бердянські жниварки», ТОВ «Техніка для життя», ТОВ «Ретом», ТОВ «Гідротех 16» та інші.

Для проходження практики з підприємствами, установами, організаціями укладаються відповідні угоди.


Науково-дослідна діяльність кафедри

Кафедра Менеджменту є базою для виконання наукових досліджень щодо розвитку теоретико-методичних засад менеджменту сучасних підприємств, державного і регіонального управління, підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності, управління людськими ресурсами, стратегічного управління.

При кафедрі працюють дві наукові школи:

 1. Наукова школа «Науково-практичні засади ефективного відтворення інтелектуального потенціалу держави» (Науковий керівник д.е.н., професор Антошкіна Л.І.);
 2. Наукова школа «Менеджмент і фінансовий механізм сталого розвитку» (Науковий керівник д.е.н., професор Столяров В.Ф.).

Кафедра працює над темою наукового дослідження «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України», яку зареєстровано в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій. Державний реєстраційний номер теми 0114U005559.

В її рамках розробляються наступні складові:

 • дослідження системи антикризового управління підприємством;
 • формування трудового потенціалу;
 • стан і перспективи формування кластерних структур;
 • інноваційно-інвестиційні засади розвитку соціально-економічних систем;
 • відтворення людського капіталу;
 • соціальний розвиток підприємства;
 • інноваційне управління розвитком сфери охорони здоров’я.


Результати наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри

2019 рік

У 2019 році професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту взяв участь у 13 науково-практичних конференціях різних рівнів, а саме:

За підсумками роботи у конференціях професорсько-викладацьким складом кафедри було опубліковано 46 тез доповідей.

 1. У 2019 році науково-педагогічним персоналом кафедри менеджменту та здобувачами спеціальності 073 Менеджмент було опубліковано 108 наукових робіт. З них: 8 статей у фахових виданнях, 3 статті опублікованих у зарубіжних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, 87 тез доповідей на науково-практичних конференціях різних рівнів, у т.ч. 3 тези доповідей у зарубіжних конференціях, 13 статей у збірнику наукових праць «Наукові розвідки студентів» БУМіБ.
 2. Д.е.н., професор кафедри Менеджменту Антошкіна Л.І. отримала чотири Патенти України на корисні моделі, а саме:
  1. Патент України на корисну модель № 135344. Фрикційне гальмо / Осенін Ю.І., Кривошея Ю.В., Антошкіна Л.І., Соснов І.І., Шапран Є.М. МПК F16D 25/00, F16D 49/22. Заявлено 24.01.2019; публікація відомостей про видачу патенту 25.06.2019, Бюл. № 12, 2019.
  2. Патент України на корисну модель № 136742, Фрикційне гальмо / Осенін Ю.І., Кривошея Ю.В., Антошкіна Л.І., Соснов І.І., Шапран Є.М. МПК F16D 49/00, F25D 17/00. Заявлено 04.04.2019; публікація відомостей про видачу патенту 27.08.19, Бюл. №16.
  3. Патент України на корисну модель № 136747. Фрикційне гальмо / Осенін Ю.І., Кривошея Ю.В., Антошкіна Л.І., Соснов І.І., Шапран О.Є. МПК F16D 49/40, F16D 49/22. Заявлено 04.04.2019; публікація відомостей про видачу патенту 27.08.19, Бюл. №16.
  4. Патент України на корисну модель № 137412. Машина тертя / Осенін Ю.І., Малахов О.В, Малахова В.В., Кривошея Ю.В., Антошкіна Л.І. МПК G01N 3/56. Заявлено 01.03.2019; публікація відомостей про видачу патенту 25.10.19, Бюл. №19.
 3. Проведено два науково-методичих семінара на тему: «Методика підготовки до написання кваліфікаційної роботи» і «Застосування інформаційних технологій у підготовці кваліфікаційної роботи».
 4. Кафедрою менеджменту було організовано та проведено VIII науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство» (м. Бердянськ, 18-19 квітня 2019 р.).
  1. Vinte rnational symposium of youngresearchers «transport problevs», Katowice, 27–28 june 2019.
  2. Iccmit conference-19. 5th International Conference on Communication, Management and Information Technology, March 26-28, Vienna, Austria.
  3. Balttrib' 2019,x International conference Vytautas Magnus University Agriculture Academy, KAUNAS, 14-16 November 2019.
  4. Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 07-08 лютого 2019 року).
  5. Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 27 березня 2019 року).
  6. Законодавство: історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 28-29 березня 2019 року).
  7. Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (м. Бердянськ, 18-19 квітня 2019 р.).
  8. Информационное общество: проблемы правовых, экономических и соуиально-гуманитарных наук: материалы V Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов (Белорусь, г. Могилёв, 16 мая 2019).
  9. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових технологій». (м. Херсон, 20-21 вересня 2019 р.).
  10. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю». (м. Полтава, 24 жовтня 2019 року).
  11. IV міжнародна науково-практична конференціямолодих вчених та студентівсучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку (28 листопада 2019 р. м. Дніпро).
  12. Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 березня 2019 р. м. Ірпінь).
  13. XV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція. «Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці». (25 листопада—1 грудня 2019 р. м. Ірпінь.).
 5. У 2019 році професорсько-викладацьким складом кафедри було підготовлено здобувачів до участі у 7 науково-практичних конференціях, для участі у яких було підготовлено 44 тези доповідей. Крім того здобувачі вищої освіти підготували і опублікували 13 статей у науковому журналі «Наукові розвідки студентів Бердянського університету менеджменту і бізнесу» та 3 статті у «Віснику Бердянського університету менеджменту і бізнесу».
 6. У грудні 2019 р. кафедрою менеджменту було проведено І тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності 073 Менеджмент. За результатами конкурсу здобувачі-переможці спрямували свої наукові роботи для участі у ІІ турі, а саме:
  1. Бузигін К.Г., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, науковий керівник к.е.н., доцент Фролова Г.І. - у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент»; спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції»; (Полтавська державна аграрна академія).
  2. Горяча А.Ю., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, науковий керівник к.е.н., доцент Бритвєнко А.С. - у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю»; (Миколаївський національний університет кораблебудування імені Макарова).
  3. Зленський С.А., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, науковий керівник к.е.н., доцент кафедри менеджменту Соловйов Д.І. - у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій»; (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»).
  4. Денькович І.М., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, науковий керівник к.е.н., доцент Фролова Г.І. - у конкурсі дипломних робіт зі спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці»; (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).
  5. Шамшева Н.М., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, науковий керівник ст. викладач Трикоз І.В. - у конкурсі «Завтра.UA». Фонд Віктора Пінчука.
  6. Ігнатьєв О.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, науковий керівник ст. викладач Трикоз І.В. - у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності (Тернопільський національний економічний університет)). Отримав грамоту за оригінальний та нестандартний розв’язок завдань у номінації «Творчі здібності».

2020 рік

Всього опубліковано статей у наукових журналах, рекомендованих МОН України - 11 (4,3 д,а.), статей у монографіях - 20 ( 9,3 д.а.).

Прийнято участь у підготовці колективної монографії «Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку України» / за ред. Антошкіної Л.І., Рунчевої Н.В., Горячої О.Л. К.: Талком, 2020.

 1. У 2020 році науково-педагогічним персоналом кафедри менеджменту опубліковано 97 наукових робіт. З них: 31 стаття, у тому числі 1 стаття у зарубіжному виданні, 69 тез доповідей.
 2. За результатами дослідження комплексної теми кафедри була підготовлена та видана колективна монографія «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України»: / за ред. Столярова В.Ф., Фролової Г.І. К.: Талком, 2020.
 3. Проведено науково-методичний семінар на тему: «Методологія проведення наукових досліджень».
 4. Кафедрою Менеджменту було організовано та проведено IX науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство» (м. Бердянськ, 16-17 квітня 2020 р.).

  У 2020 році професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту взяв участь у 8 науково-практичних конференціях різних рівнів, а саме:

  1. ІХ Міжнародна наук.-практ. конф. студентів і молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах» (м. Бердянськ, 18-19 лютого 2020 р).
  2. ІІІ Науково-практична конференція. «Законодавство: історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення» (м. Бердянськ, 19-20 березня 2020 р.).
  3. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених. «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство» (м. Бердянськ, 16-17 квітня 2020 р.).
  4. ІІ Міжнародна науково – практична. конференція, присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.).
  5. Всеукраинская научно-практическая конференция (с международным участием) «Бухгалтерский учет, контроль и анализ в условиях институциональных изменений» (г. Полтава, 22 октября 2020 г.).
  6. II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг» (м. Рівне, 20 лютого 2020 р.).
  7. Азовські правові читання. Міжнародна науково-практична конференція (м. Бердянськ, 14-15 травня 2020 р.).
  8. ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Обліково-аналітичні і статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці» (м. Ірпінь, 26 листопада 2020 року).

  За підсумками роботи у конференціях професорсько-викладацьким складом кафедри було опубліковано 36 тез доповідей, загальним обсягом 4,9 д.а.

 5. У 2020 році професорсько-викладацьким складом кафедри було підготовлено здобувачів до участі у 5 науково-практичних конференціях, для участі у яких було підготовлено 33 тези доповідей. Крім того здобувачі вищої освіти підготували і опублікували 9 статей у колективних монографіях «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України», «Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку України» та науковому журналі «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу».
 6. У грудні 2020 р. кафедрою Менеджменту було проведено І тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності 073 Менеджмент. За результатами конкурсу були визначені здобувачі-переможці.
 7. Магістрант Шамшева Н.М. під науковим керівництвом ст. викладача Трикоз І.В. прийняла участь у різноманітних наукових конкурсах поза межами університету, а саме:
  • «Бізнес-план організації власної справи - салону краси». КОНКУРС «ЗАВТРА.UA». Стипендіальна програма «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука. (01.12.2019-01.06.2020р.).
  • «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ». Международный конкурс научных студенческих статей «Региональные аспекты развития малого предпринимательства: проблемы и пути решения» (Белорусь, г. Могилёв, 01 марта 2020). Минск: БИП, 2020. - Диплом 3-го ступеня.
  • Конкурс бізнес-планів «Бізнес-інтенсив «Як організувати бізнес в умовах карантину». Бердянськ: БО «Карітас Запоріжжя», 06-24 квітня 2020 р. - Сертифікат про участь № 9.
  • Обласний конкурс для обдарованої молоді у галузі науки у 2020 році з напряму «Менеджмент/Управління» (м. Запоріжжя, жовтень 2020 р.).
 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​