Концепція розвитку наукової діяльності в БУМіБ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ПРІОРИТЕТИ

1.1. Концепція конкретизує стосовно Бердянського університету менеджменту і бізнесу (далі - Університет) основні принципи розвитку науки. Науково-дослідні (НД) роботи в Університеті організуються і здійснюються відповідно до Конституції України, чинного законодавства, актів Президента України, Кабінету Міністрів і нормативно-правових актів  Міністерства освіти і науки.

Головною метою наукової діяльності в Університеті є забезпечення підготовки фахівців, науково-педагогічних кадрів на рівні світових кваліфікаційних вимог для розвитку економіки й вирішення соціальних завдань країни. У зв'язку із цим визначальною умовою стає положення про те, що Університет має готувати фахівців, виходячи з конкретних вимог освітнього законодавства, а викладач повинен бути науковцем з конкретного наукового напряму, уміти прогнозувати та вирішувати галузеві й регіональні наукові проблеми.

1.2. Основні пріоритети розвитку вищої освіти, наукової діяльності:

1.2.1. Університет є освітньо-науковим закладом, який реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх інтересів, здібностей і нормативних вимог у галузі вищої освіти на науковій основі з використанням результатів наукової діяльності кафедр.

Наукові дослідження здійснюються за планами, затвердженими Вченою радою Університету, в рамках зареєстрованих наукових тем.

1.2.2. Пріоритетними напрямами у сфері наукового забезпечення підготовки висококваліфікованих  науково-педагогічних кадрів є:

 • розвиток наукового потенціалу Університету, розширення взаємозв'язку науки і освіти, науки та виробництва в нових соціально-економічних умовах;
 • створення різних моделей інтеграції науки і вищої освіти;
 • розвиток фундаментальних та прикладних наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення системи освіти всіх її рівнів, широке використання нових освітніх та інформаційних технологій, удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу, поліпшення якості підготовки й підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів;
 • забезпечення наукової діяльності кафедр Університету;
 • розвиток післядипломної освіти відповідно до пріоритетних напрямів науки і техніки, розширення освітніх функцій аспірантури, покращання планування і формування контингенту аспірантів, підвищення їх академічної мобільності;
 • створення умов для залучення й закріплення талановитої молоді у сфері  науки та технологій, включаючи вдосконалення практики стажування за кордоном;
 • стимулювання організації наукових лабораторій, центрів, науково-освітніх і науково-виробничих структурних підрозділів Університету, зокрема, для створення умов з активного просування на світовий ринок вітчизняної наукової продукції шляхом експорту результатів науково-освітньої діяльності;
 • стимулювання взаємодії з вищими навчальними закладами-партнерами, зайнятими науковою, науково-технічною та інноваційною діяльністю за кордоном, активне залучення їх до реалізації наукових програм і проектів;
 • відновлення і розвиток міжнародних наукових і науково-технічних зв'язків;
 • розвиток системи спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій.

1.2.3. Суб'єктами реалізації цієї концепції є професорсько-викладацький склад, аспіранти і студенти Університету.

 

2. МЕТА, НАПРЯМИ І ЗАВДАННЯ

2.1. Основною метою Концепції є розвиток наукового потенціалу Університету, посилення взаємозв'язку науки й освіти, науки та виробництва в нових соціально-економічних умовах.

Наукова діяльність Університету є одним з головних засобів досягнень державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що реалізується за рахунок:

 1. інтеграції навчального процесу, науки та виробництва;
 2. підготовки фахівців на основі викристання досягнень науково-технічного прогресу та залучення студентів до  участі в науково-дослідних і дослідницько-конструкторських роботах;
 3. організації наукової роботи у взаємозв'язку з навчальним процесом у межах діяльності Університету;
 4. проведення олімпіад і конкурсів студентської творчості;
 5. залучення провідних учених до  здійснення навчального процесу.

2.2. Інтеграція освіти та науки, розширення сфери діяльності Університету вимагають здійснення інституційних перетворень і їх подальшого розвитку за такими напрямами:

 • участь Університету в державних і регіональних програмах, що забезпечують розвиток високотехнологічних галузей реального сектора економіки;
 • формування та розвиток дослідницьких структурних підрозділів для реалізації завдань випереджальної підготовки кадрів і забезпечення  пріоритетних напрямів розвитку освіти та науки на основі інтеграції освітнього процесу з фундаментальними і прикладними науковими дослідженнями.

Основними  заходами у сфері інтеграції освіти та науки є: формування та підтримка діяльності науково-освітніх структурних підрозділів, підтримка студентських наукових гуртків, розвиток міжнародної співпраці з метою підготовки  висококваліфікованих кадрів у сфері науки; розвиток і впровадження сучасних інформаційно-комунікативних та інших наукоємних технологій у науковому й навчальному процесах.

2.3. Основними напрямами діяльності Університету з реалізації мети і завдань концепції у сфері розвитку науки і наукового потенціалу є:

 • розвиток фундаментальної та прикладної науки, найважливіших досліджень і розробок;
 • ефективне викоритсання результатів наукової діяльності;
 • збереження й розвиток кадрового потенціалу Університету;
 • інтеграція науки та освіти;
 • розвиток міжнародної наукової співпраці.

2.4. Основними напрямами діяльності з розвитку фундаментальної науки та найважливіших прикладних досліджень і розробок є:

 • формування заходів першочергової підтримки напрямів фундаментальних досліджень, здатних стати основою наукових проривів у різних сферах суспільного життя;
 • проведення прогнозних досліджень науково-технологічного розвитку регіону, передбачення наслідків прийняття управлінських рішень;
 • підвищення ролі фундаментальних наукових досліджень;
 • збереження і підтримка провідних наукових шкіл Університету, забезпечення спадкоємності наукових знань;
 • розвиток експериментально-дослідницької бази кафедр Університету;
 • вдосконалення інформаційної й інформаційно-телекомунікаційної інфраструктур у сфері науки, розвиток уніфікованої системи баз даних наукових знань, системи наукової інформації Університету;
 • участь учених Університету в реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки в Україні.

2.5. Завдання:

 • активізація наукової діяльності Університету шляхом організації та проведення наукових досліджень;
 • організація і створення умов для проведення фундаментальних і прикладних досліджень з широкого спектра напрямів розвитку науки, використання нових наукових результатів у галузях економіки і соціальній сфері, участі в науково-дослідній роботі всіх суб'єктів освітнього процесу (студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу Університету);
 • сприяння розвитку на кафедрах Університету фундаментальних та прикладних наукових досліджень – основи фундаменталізації освіти і бази підготовки сучасного фахівця;
 • створення умов для пріоритетного розвитку наукових досліджень,  широке використання нових освітніх та інформаційних технологій, вдосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу, покращання якості підготовки і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів Університету;
 • забезпечення умов для розвитку інтеграційних процесів фундаментальної науки й освіти, більш тісна взаємодія Університету з навчальними закладами та академічними науковими установами;
 • сприяння досягненню максимального внеску науковців Університету у створення наукоємних технологій, тісне партнерство з галузями, регіонами, асоціаціями економічного співробітництва, підприємтсвами та  іншими господарюючими суб'єктами;
 • створення нормативно-правового забезпечення і сприяння організації в структурі Університету діяльності дослідних центрів і лабораторій;
 • забезпечення вдосконалення післядипломної освіти відповідно до пріоритетних напрямів науки і техніки, розвиток провідних наукових шкіл Університету;
 • залучення науковців Університету до реалізації науково-технічної політики на регіональному рівні;
 • створення умов для підвищення ефективності міжнародної співпраці в науковій та освітніх сферах, забезпечення участі науковців Університету в міжнародних наукових і освітніх програмах з метою використання результатів спільної діяльності на внутрішньому й міжнародному ринках наукоємної продукції;
 • розвиток системи планування наукової діяльності, підтримка молодіжних наукових організацій, створених в Університеті;
 • сприяння розвитку нармативно-правової бази науки, що регулює правовідносини в процесі створення об'єктів авторського права (інтелектуальної власності), їх правової охорони;
 • створення умов (правових, економічних, організаційних, ресурсних тощо), які забезпечують можливість для кожного студента реалізувати своє право на творчий розвиток особистості, участь у науковій діяльності Університету.

2.6. Ефективне використання результатів наукової діяльності.

При переході до інноваційної економіки особливого значення набуває залучення в господарський обіг результатів наукової діяльності Університету через управління інтелектуальною власністю – особливим видом нематеріальних активів.

Професорсько-викладацький склад Університету повинен проводити фундаментальні та прикладні наукові дослідження, забезпечувати розвиток інноваційного циклу від стадії проведення наукових досліджень до випуску й реалізації наукоємної продукції, здійснювати підготовку та підвищення кваліфікації фахівців, науково-педагогічних кадрів на кафедрах Університету як базових структурних підрозділах, що проводять навчально-виховну й методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і ведуть науково-дослідну діяльність за певними напрямами.

Основними заходами щодо підвищення ефективності використання результатів наукової діяльності є:

 • створення системи обліку й забезпечення доступу до  інформації про результати наукових досліджень, проведених ученими Університету;
 • стимулювання процесів створення, правової охорони, захисту й використання результатів наукової діяльності;
 • закріплення в нормативно-правовому порядку прав на об'єкти інтелектуальної власності й інші результати наукової діяльності;
 • нормативно-правове забезпечення механізмів передачі Університету прав на результати наукової діяльності для введення їх у господарський обіг;
 • сприяння формуванню ринку інтелектуальної власності, розширенню прав цієї власності;
 • вдосконалення патентної й ліцензійної діяльності.

2.7. Збереження та розвиток кадрового потенціалу.

Необхідною умовою збереження і розвитку кадрового потенціалу Університету є формування умов для підвищення престижу праці ученого та педагога.

Основними заходами щодо збереження й розвитку кадрового потенціалу є:

 • підтримка та розвиток провідних наукових шкіл Університету;
 • створення умов для залучення талановитої молоді в науку;
 • забезпечення відповідності й масштабів підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації потребам Університету в реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки;
 • підвищення якості підготовки науковців вищої кваліфікації в аспірантурі Університету;
 • формування системи підготовки висококваліфікованих кадрів у різних сферах суспільного життя, забезпечення умов для їх ротації.

2.8. Розвиток міжнародної наукової співпраці.

Заходи в цій сфері повинні бути  спрямовані на створення сприятливих умов і мехінізмів розвитку міжнародної співпраці у сфері науки, зокрема:

 • розвиток міжнародної співпраці у сфері реалізації найважливіших інноваційних проектів, пріоритетних напрямів розвитку науки, розширення фундаментальних досліджень;
 • стимулювання організації на базі Університету міжнародних наукових  лабораторій, центрів, в тому числі для створення умов з активного просування на світовий ринок вітчизняної наукової продукції шляхом експорту результатів науково-освітньої діяльності;
 • взаємодія з вищими навчальними закладами – партнерами, що ведуть наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність за кордоном, їх активне залучення  до реалізації спільних наукових програм і проектів.

 

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОБОТА З МОЛОДДЮ

Першочерговим завданням у цьому напрямі є підвищення наукового статусу професорсько-викладацького складу Університету, відбір і підготовка талановитих студентів до викладацької і наукової діяльності.

З метою подальшого вдосконалення системи  організації, керівництва та розвитку наукової діяльності молоді, студентів і молодих учених необхідно:

 • розвивати та удосконалювати систему наукових олімпіад, конференцій, конкурсів наукових робіт студентів і молоді, створювати наукові молодіжні школи;
 • забезпечувати академічну мобільність студентів, аспірантів, розробляти й упроваджувати систему підтримки та заохочення обдарованої молоді.

 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

У результаті виконання заходів щодо реалізації Концепції Університет має стати одним з провідних освітньо-наукових центрів регіону, сприятиме поширенню наукових знань і здійснюватиме культурно-просвітницьку діяльність серед населення.

Крім того, планується:

 • забезпечити наукову основу підготовки фахівців, науково-педагогічних кадрів на рівні світових кваліфікаційних вимог;
 • удосконалити механізми реалізації ученими Університету пріоритетів наукової діяльності й вирішення проблем розвитку системи освіти;
 • реорганізувати систему наукової діяльності Університету відповідно до сучасних ринкових умов, забезпечити її спрямованість на вирішення проблем розвитку освіти, реального сектора економіки, соціально-економічних і науково-технічних проблем регіону, а також участь учених Університету в програмах галузей і регіонів;
 • здійснити комплекс заходів щодо створення мережі наукових структур Університету й розвитку її інноваційної інфраструктури;
 • створити єдину для Університету телекомунікаційну мережу освіти та науки й забезпечити широке застосування нових інформаційних технологій;
 • налагодити співпрацю Університету з підприємствами  регіону, що сприятиме створенню нових технологій, вирішенню наукових проблем, розвитку ринку наукової продукції;
 • забезпечити широку   участь учених Університету в міжнародних наукових і освітніх програмах та активізувати зовнішньоекономічну діяльність Університету.
 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​