Спеціальності кафедри

 

Спеціальність (освітньо-професійна програма)

073 «Менеджмент»,

освітній ступінь «Бакалавр»

 

Шифр: 

073

Кафедра: 

Менеджменту

Факультет: 

Економіки, управління та інформаційних технологій

 

 Вимоги до рівня освіти.  Підготовка бакалаврів  здійснюється за умови наявності повної загальної середньої освіти, або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Також приймаються особи,  які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю.

 

Метою програми є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних та екологічно свідомих спеціалістів, здатних до організації і управління підприємницькою діяльністю, адміністрування малих та середніх підприємств, установ, організацій в ринкових умовах та глобалізації економіки. Дана програма формує практичні навички для здійснення управлінської, інформаційно-аналітичної та новаторської діяльності.

Перспективи для студентів. Бакалаври з менеджменту готуються для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей і здатні обіймати посади фахівців у сферах операційного менеджменту, продажу та маркетингу, управління бізнес-процесами та персоналом, зокрема: менеджера з адміністративної роботи, менеджера з логістики, менеджера з маркетингу, менеджера з персоналу, менеджера з постачання, менеджера із зв’язків з громадськістю, менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, фахівця з управління проектами, фахівця з економічних питань.

 

Особливості організації навчального процесу. 

Базові знання, вміння, навички бакалавра з права формуються під час вивчення основних дисциплін:

 1. Державне та регіональне управління
 2. Теорія організацій
 3. Менеджмент
 4. Управління персоналом
 5. Самоменеджмент
 6. ЗЕД підприємств
 7. Вступ до спеціальності
 8. Операційний менеджмент
 9. Управління інноваціями
 10. Стратегічне управління
 11. Адміністративний менеджмент

 

З метою забезпечення формування у студентів спеціальності 073 "Менеджмент" професійних навичок та вміння застосовувати отримані теоретичні знання у своїй професійній діяльності, а також для становлення професійної культури менеджера навчальним планом передбачена виробнича і переддипломна практики у 8 семестрі.

Завершальною стадією навчання бакалавра є атестація, яка здійснюється у формі комплексного кваліфікаційного екзамену та захисту дипломної роботи.

Випускники  одержують диплом  державного зразка.

Форма навчання: денна та заочна.

 

Список дисциплін кафедри для освітнього ступеня "Бакалавр"на 2018-2019 навчальний рік

Список вибіркових дисциплін кафедри для освітнього ступеня "Бакалавр" на 2018-2019навчальний рік.

Каталог вибіркових дисциплін кафедри для освітнього ступеня "Бакалавр"на 2018-2019 навчальний рік.

 

 

Спеціальність (освітньо-професійна програма)

073 «Менеджмент», освітній ступінь «Магістр»

 

Шифр: 

073

Область знаний: 

07  Управління і адміністрування

Кафедра: 

Кафедра менеджменту

Факультет: Економіки, управління та інформаційних технологій

 

Метою програми є підготовка висококваліфікованих, професійних та перспективних менеджерів з новими поглядами та способом мислення щодо управління та реалізації можливостей розвитку підприємств, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями. Орієнтована на формування  компетентностей щодо набуття глибинних знань зі спеціальності, володіння загальнонауковими та професійними компетентностями, набуття універсальних навичок спеціаліста  у сфері управління організаціями, здатних до того ж приймати участь у наукових дослідженнях, спрямованих на розвиток новітніх методів управління.

Перспективи для студентів. Випускники можуть працевлаштуватися на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), в яких вони можуть займати посади керівників або виконавців різноманітних служб апарату управління; органів державного та муніципального управління; структур, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково-дослідницьких організацій, пов’язаних з вирішенням управлінських проблем; установ системи вищої та додаткової професійної освіти, управлінського персоналу у відділах підприємств (планово-економічному, праці та заробітної плати, виробничому, технічному, технологічному, матеріально-технічного забезпечення, маркетингу, управління кадрами, зовнішньоекономічної діяльності, логістики).

Професійні знання, вміння, навички  формуються під час вивчення основних дисциплін:

1.Методологія і організація наукових досліджень

2. Публічне адміністрування

3. Ділове адміністрування

4.Фінансовий менеджмент
5.Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

6.Інвестиційний менеджмент

7.Стратегічний маркетинг

8.Управлінське  консультування

9.Управління знаннями на підприємстві

10.Психологія управління

11.Методика викладання у вищій школі

12.Управління експортно-імпортними операціями

13.Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

14.Моделювання управлінських рішень

15.Управління конкурентоспроможністю підприємства

 

З метою забезпечення формування у студентів спеціальності 073 "Менеджмент" професійних навичок та вміння застосовувати отримані теоретичні знання у своїй професійній діяльності, а також для становлення професійної культури менеджера навчальним планом передбачена виробнича  і переддипломна практики, які заплановано у 3 семестрі.

Завершальною стадією навчання магістра є державна атестація, яка здійснюється у формі комплексного кваліфікаційного екзамену та захисту магістерської роботи..

Випускники факультету одержують диплом  державного зразка.

Терміни навчання:  1 рік 6 місяців.

Форма навчання: денна і заочна

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​